แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

บัญชีครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร แผนงานบริหารงานทั่วไป ที่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ สถานที่ งบประมาณ หนวยงานที่ ดําเนินการ (บาท) รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 กลองถายวีดีโอ ความละเอียดภาพสูง 5,440 x 3,056 พิกเซล เทศบาลนคร 50,000 กองวิชาการและแผนงาน ใชเมมโมรี่การด ประเภทหนวยความจํา เปน Memory/SD ปากเกร็ด (รายได) นางสิริพร ฉิมผุด ระบบโฟกัสเปนระบบอัตโนมัติ จํานวน 1 กลอง 2 เครื่องมัลติมีเดีย เปนเครื่องฉายภาพเลนสเดียว สามารถตอกับ เทศบาลนคร 70,200 กองวิชาการและแผนงาน โปรเจคเตอร อุปกรณเพื่อฉายภาพจากคอมพิวเตอรและวีดีโอ ปากเกร็ด (รายได) นางสิริพร ฉิมผุด ระดับ XGA ขนาด 5,000 ANSI Lumens จํานวน 1 เครื่อง 3 โทรทัศน แอล โทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV กองทะเบียนราษฎร 17,600 กองทะเบียนราษฎรและ อี ดี (LED TV) ขนาด 48 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง มีคุณลักษณะ และบัตรประจําตัว (รายได) บัตรประจําตัวประชาชน แบบ Smart TV เฉพาะ ดังนี้ ประชาชน ชั้น 1 นางสาวพัฒนนรี 1) ระดับความละเอียด เปนความละเอียดของ นาคเปรม จอภาพ (Resolution) 1920 x 1080 พิกเซล 2) ขนาดที่กําหนดเปนขนาดจอภาพขั้นต่ํา 48 นิ้ว แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลนครปากเกร็ด พ.ศ. 2563 ไตรมาส 3 พ.ศ. 2564 252 ไตรมาส 4 บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 แบบ ผด. 02/1

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ0NjMy