แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

บัญชีครุภัณฑงานบานงานครัว แผนงานบริหารงานทั่วไป ที่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ สถานที่ งบประมาณ หนวยงานที่ ดําเนินการ (บาท) รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 ถังตมน้ํารอนไฟฟา ถังตมน้ํารอนไฟฟา ขนาด 18 ลิตร เทศบาลนคร 24,000 สํานักปลัดเทศบาล ขนาด 18 ลิตร จํานวน 2 ใบ ปากเกร็ด (รายได) นางศศิธร ปาณะลักษณ 24,000 รวม ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 256 บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลนครปากเกร็ด พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 แบบ ผด. 02/1

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ0NjMy