แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

บัญชีครุภัณฑคอมพิวเตอร แผนงานบริหารงานทั่วไป ที่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ สถานที่ งบประมาณ หนวยงานที่ ดําเนินการ (บาท) รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานสํานักงาน หองนายกเทศมนตรี 32,000 สํานักปลัดเทศบาล โนตบุก สําหรับงาน จํานวน 2 เครื่อง หองปลัดเทศบาล (รายได) นางศศิธร ปาณะลักษณ สํานักงาน 2 ชุดโปรแกรมจัดการ ชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน จํานวน 2 ชุด หองนายกเทศมนตรี 24,000 สํานักปลัดเทศบาล สํานักงาน หองปลัดเทศบาล (รายได) นางศศิธร ปาณะลักษณ 3 ชุดโปรแกรมระบบ - ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สําหรับเครื่อง หองนายกเทศมนตรี 7,600 สํานักปลัดเทศบาล ปฏิบัติการสําหรับ คอมพิวเตอร และเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก หองปลัดเทศบาล (รายได) นางศศิธร ปาณะลักษณ เครื่องคอมพิวเตอร แบบสิทธิการใชงานประเภทติดตั้งมาจาก และเครื่องคอมพิวเตอร โรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย โนตบุก แบบสิทธิ จํานวน 2 ชุด การใชงานประเภท ติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ ถูกตองตามกฎหมาย 261 บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลนครปากเกร็ด พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 แบบ ผด. 02/1

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ0NjMy