แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

บัญชีครุภัณฑอื่น แผนงานเคหะและชุมชน ที่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ สถานที่ งบประมาณ หนวยงานที่ ดําเนินการ (บาท) รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 ปายจราจรและเสา ปายจราจรและเสา จํานวน 21 ชุด ภายในเขตเทศบาล 168,000 สํานักการชาง นครปากเกร็ด (รายได) นายธนวุฒิ กุลสุทธิ์ 2 อุปกรณจราจร กระจกโคง ขนาดเสนผาศูนยกลาง 32 นิ้ว ภายในเขตเทศบาล 627,000 สํานักการชาง พรอมติดตั้ง จํานวน 38 ชุด นครปากเกร็ด (รายได) นายธนวุฒิ กุลสุทธิ์ 3 ไฟกระพริบโซลาเซลล ไฟกระพริบโซลาเซลลพรอมปายจราจรและเสา ภายในเขตเทศบาล 868,000 สํานักการชาง พรอมติดตั้ง จํานวน 28 ชุด นครปากเกร็ด (รายได) นายธนวุฒิ กุลสุทธิ์ 4 ปายบอกชื่อซอย ปายบอกชื่อซอยและเสาพรอมติดตั้ง ภายในเขตเทศบาล 2,332,000 สํานักการชาง จํานวน 106 ปาย นครปากเกร็ด (รายได) นายธนวุฒิ กุลสุทธิ์ 274 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลนครปากเกร็ด พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 ไตรมาส 1 ไตรมาส 4 แบบ ผด. 02/1

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ0NjMy