แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค พื้นที่เปาหมาย จํานวน หนวยดําเนินการ ที่ ในเขตเทศบาล งบประมาณ และผูรับผิดชอบ และที่มา ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 พบประชาชนครั้งที่ 1 เพื่อรับทราบถึงปญหาการใชน้ํา ภายในเขต - สวนบริหารการใชน้ํา ของผูใชน้ําแตละพื้นที่และสราง เทศบาลนครปากเกร็ด ความสัมพันธอันดีระหวางการ ประปานครหลวงและผูใชน้ํา 2 วันเด็กแหงชาติ กิจกรรมบริจาคของขวัญ/เครื่อง ภายในเขต - สวนบริหารการใชน้ํา กีฬา ณ โรงเรียนในพื้นที่ เทศบาลนครปากเกร็ด 3 พบประชาชนครั้งที่ 2 เพื่อรับทราบถึงปญหาการใชน้ํา ภายในเขต - สวนบริหารการใชน้ํา 22 ของผูใชน้ําแตละพื้นที่และสราง เทศบาลนครปากเกร็ด ความสัมพันธอันดีระหวางการ ประปานครหลวงและผูใชน้ํา พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการของสํานักงานประปาสาขานนทบุรี ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 276

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ0NjMy