แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค พื้นที่เปาหมาย จํานวน หนวยดําเนินการ ที่ ในเขตเทศบาล งบประมาณ และผูรับผิดชอบ และที่มา ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 บํารุงรักษาหัวงานโครงการ เพื่อดูแลบํารุงรักษาอยางตอเนื่อง ตําบลบางตลาด 350,000 โครงการชลประทาน ชลประทาน พื้นที่ 154.58 ไร พรอมใชงาน นนทบุรี โครงการชลประทานนนทบุรี ตําบลบางตลาด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 2 บํารุงรักษาคลองสงน้ําสายใหญ เพื่อใหการบริหารจัดการน้ําและ ตําบลบางตลาด 610,000 โครงการชลประทาน ระยะทาง 40.37 กิโลเมตร การระบายน้ําในบริเวณคลองสง นนทบุรี โครงการชลประทานนนทบุรี น้ําสายใหญมีประสิทธิภาพ ตําบลบางตลาด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 3 บํารุงรักษาคลองสงน้ําสายซอย เพื่อใหการบริหารจัดการน้ําและ ตําบลบางตลาด 421,800 โครงการชลประทาน ระยะทาง 55.79 กิโลเมตร การระบายน้ําในบริเวณคลองสง นนทบุรี โครงการชลประทานนนทบุรี น้ําสายซอยมีประสิทธิภาพ ตําบลบางตลาด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 284 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการของสํานักงานชลประทานที่ 11 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ0NjMy