แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค พื้นที่เปาหมาย จํานวน หนวยดําเนินการ ที่ ในเขตเทศบาล งบประมาณ และผูรับผิดชอบ และที่มา ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 นบ.3019 เลี่ยงเมืองปากเกร็ด บํารุงรักษาทางและสะพาน อําเภอปากเกร็ด 12,500,000 แขวงทางหลวง อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ชนบทนนทบุรี แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 287 โครงการของแขวงทางหลวงชนบทนนทบุรี พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ0NjMy