แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค พื้นที่เปาหมาย จํานวน หนวยดําเนินการ ที่ ในเขตเทศบาล งบประมาณ และผูรับผิดชอบ และที่มา ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 กิจกรรมอํานวยความปลอดภัย - ลดปญหาอุบัติเหตุทางถนน เทศบาลนครปากเก็ด 1,500,000 แขวงทางหลวง ทางถนน งานไฟสัญญาณจราจร - ลดอัตราการบาดเจ็บและ นนทบุรี ทางหลวงหมายเลข 306 (ถนน เสียชีวิต ติวานนท) ที่กม. 13-900 (แยก หมูบานสหกรณ 3) 2 กิจกรรมบํารุงรักษาทางหลวง - ลดปญหาน้ําทวมขังบน เทศบาลนครปากเกร็ด 13,000,000 แขวงทางหลวง งานแกไขและปองกันน้ําทวมทาง ทางหลวงและพื้นที่ใกลเคียง นนทบุรี ทางหลวงหมายเลข 306 (ถนนติวานนท) ระหวาง กม. 14+550 - 18+000 288 แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการของแขวงทางหลวงนนทบุรี พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ0NjMy