แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

1. ยุทธศาสตรดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กลยุทธที่ 2 สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในสังกัดหนวยงานอื่น แผนงานการศึกษา ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด สถานที่ จํานวนงบประมาณ หนวยดําเนินการ ที่ ของโครงการและตัวชี้วัด ดําเนินการ และประเภทรายจาย และรับผิดชอบ ตามเทศบัญญัติ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 โครงการสนับสนุน 1. สนับสนุนงบประมาณ 13,419,700 กองการศึกษา ติดตาม งบประมาณการจัดการ การจัดการศึกษาและพัฒนา (รายได) - น.ส.ปานวาด ศึกษาของสถานศึกษา การเรียนการสอนของ เงินอุดหนุน จินาตุน สังกัดหนวยงานอื่นในเขต สถานศึกษาสังกัดหนวยงาน สวนราชการ - น.ส.มัลลิกา เทศบาล อื่นในเขตเทศบาล แยกเปน หนูออน จํานวน 11 แหง ไดแก (1) โรงเรียนประเสริฐอิสลาม - โครงการรถประดิษฐ - โรงเรียน 120,000 ติดตาม ประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิง ประเสริฐอิสลาม (2) โรงเรียนชลประทาน สงเคราะห - โครงการจัดซื้อเครื่องเลน - โรงเรียนชลประ 430,000 ติดตาม สนามสําหรับเด็กปฐมวัย ทานสงเคราะห (3) โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร - โครงการสรางหลังคาโดม - โรงเรียนวัด 1,710,000 ติดตาม อเนกประสงคและปูพื้นยาง ผาสุกมณีจักร สนามกีฬาฟุตซอล 32 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 โรงเรียนยื่นเอกสารขอรับงบประมาณ โรงเรียนดําเนินการ โรงเรียนยื่นเอกสารขอรับงบประมาณ โรงเรียนดําเนินการ โรงเรียนยื่นเอกสารขอรับงบประมาณ โรงเรียนดําเนินการ โรงเรียนยื่นเอกสารขอรับงบประมาณ โรงเรียนดําเนินการ แบบ ผด. 02

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ0NjMy