แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

จํานวน คิดเปน คิดเปน โครงการที่ รอยละของ รายได เงินอุดหนุน เงินกองทุน เงินอุดหนุน รวม รอยละของ ดําเนินการ โครงการ จัดเก็บ ทั่วไปฯ หลักประกัน เฉพาะกิจ งบประมาณ งบประมาณ ป 2564 ทั้งหมด สุขภาพฯ ดําเนินงาน - กองการศึกษา - กองสวัสดิการสังคม 1.1 บริหารงานทั่วไป 5 2.77 21,030,000 - - - 21,030,000 1.97 - สํานักปลัดเทศบาล - กองวิชาการ 1.2 การศึกษา 31 17.13 58,712,700 54,959,900 - - 113,672,600 10.66 และแผนงาน 1.3 สรางความเขมแข็งของชุมชน 1 0.55 4,000,000 - - - 4,000,000 0.38 1.4 การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 7 3.87 6,730,000 - - - 6,730,000 0.63 44 24.32 90,472,700 54,959,900 - - 145,432,600 13.64 บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลนครปากเกร็ด งบประมาณและที่มา 1. ยุทธศาสตรดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ยุทธศาสตรและแผนงาน หนวยงานดําเนินการ รวม ยุทธศาสตรดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 3 ผด. 01

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ0NjMy