แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด สถานที่ จํานวนงบประมาณ หนวยดําเนินการ ที่ ของโครงการและตัวชี้วัด ดําเนินการ และประเภทรายจาย และรับผิดชอบ ตามเทศบัญญัติ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 โครงการสงเสริมและสนับสนุน - สนับสนุนงบประมาณใหแก - วัดเรืองเวชมงคล 3,800,000 กองการศึกษา ติดตาม งบประมาณการพัฒนา ศาสนสถานในเขตเทศบาล (รายได) - น.ส.ปานวาด ศาสนสถาน สําหรับเปนคาดําเนินงานดาน เงินอุดหนุนกิจการที่ จินาตุน การพัฒนาศาสนสถาน เปนสาธารณประโยชน - น.ส.มัลลิกา จํานวน 1 โครงการ ไดแก หนูออน โครงการปรับปรุงศาลา อเนกประสงค ตัวชี้วัด - จํานวนศาสนสถานที่ไดรับ การสนับสนุน 38 พ.ศ. 2564 ไตรมาส 4 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 วัดดําเนินการ 1. ยุทธศาสตรดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กลยุทธที่ 3 สงเสริมศาสนาพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เสริมสรางประสบการณการเรียนรู แผนงานการศึกษา พ.ศ. 2563 ไตรมาส 1 วัดยื่นเอกสารขอรับงบประมาณ แบบ ผด. 02

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ0NjMy