แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

หนา สวนที่ 1 บทนํา 1 - 2 สวนที่ 2 บัญชีจํานวนโครงการและงบประมาณ 3 - 9 บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ (ผด.01) บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.02) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กลยุทธที่ 1 สงเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา 10 - 31 กลยุทธที่ 2 สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในสังกัดหนวยงานอื่น 32 - 37 กลยุทธที่ 3 สงเสริมศาสนาพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เสริมสรางประสบการณการเรียนรู 38 - 50 กลยุทธที่ 4 สงเสริมและสนับสนุนการอนุรักษประเพณีและวัฒนธรรมทองถิ่น 51 - 61 กลยุทธที่ 1 สรางจิตสํานึกในการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคา 62 - 68 และรักษาสิ่งแวดลอมใหสมดุล กลยุทธที่ 2 พัฒนาระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 69 - 70 กลยุทธที่ 3 พัฒนาคุณภาพน้ําที่ผานการใชแลวจากชุมชนและสถานประกอบการ 71 - 72 กลยุทธที่ 4 พัฒนาประสิทธิภาพการระบายน้ําและการปองกันน้ําทวม 73 - 79 กลยุทธที่ 5 สงเสริมและสนับสนุนภาคสวนตางๆ ในการดูแลรักษาอนามัยสิ่งแวดลอม 80 - 82 กลยุทธที่ 6 ปรับปรุงสภาพแวดลอมและภูมิทัศนโดยรอบเขตเทศบาล 83 - 88 กลยุทธที่ 1 พัฒนาเสนทางคมนาคมและระบบสาธารณูปโภค 89 - 101 กลยุทธที่ 2 สงเสริมและพัฒนาการจัดระบบการจราจร 102 - 104 กลยุทธที่ 1 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการรักษาสุขภาพรวมทั้ง 105 - 110 การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด กลยุทธที่ 2 พัฒนารูปแบบและระบบการจัดบริการดานสาธารณสุขใหครอบคลุม 111 - 120 และทั่วถึงประชาชนทุกกลุม สารบัญ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาระบบการคมนาคมและสาธารณูปโภค ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ0NjMy