แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

สารบัญ IV
7-8
บัญชีสรุป ผด.01 7-8
25-26
1 แผนงานการศึกษา10-31 25-26
2 แผนงานการศึกษา32-37 69-70
3 แผนงานการศึกษา38-47 81-82
3 แผนงานการศาสนา48-49 101-102
3 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง50 105-106
4 แผนงานการศาสนา51-56 107-108
4 แผนงานบริหารงานทั่วไป57-61 119-120
131-132
1 แผนงานบริหารทั่วไป62-63 131-132
1 แผนงานการศึกษา64 135-136
1แผนงานสาธารณสุข 65-67 137-138
1 แผนงานเคหะและชุมชน68 143-144
2 แผนงานสาธารณสุข69-70 145-146
3 แผนงานเคหะและชุมชน71-72 149-150
4 แผนงานเคหะและชุมชน73-79 153-154
5 แผนงานสาธารณสุข80-82 167-168
6 แผนงานสาธารณสุข83 173-174
6 แผนงานเคหะและชุมชน84-88 175-176
187-188
1 แผนงานเคหะและชุมชน89-101 187-188
2 แผนงานบริหารงานทั่วไป102-103 213-214
2 แผนงานงบกลาง104 217-218
221-222
1แผนงานรักษาความสงบภายใน105 221-222
1 แผนงานการศึกษา106 223-224
1 แผนงานสาธารณสุข 107-110 225-226
2 แผนงานสาธารณสุข111-119 233-234
2 แผนงานงบกลาง120 251-252
3 แผนงานบริหารงานทั่วไป121 253-254
3 แผนงานสังคมสงเคราะห์122-125 255-256
3 สร้างความเข้มแข็ง126-127 263-264
3 แผนงานงบกลาง128-130 267-268
3 แผนงานการศึกษา131 273-274
4 แผนงานการศึกษา132-133 275-276
4 แผนงานการศาสนา134-138 279-280
5 รักษาความสงบภายใน139-141 289-290
299-300
1 แผนงานบริหารงานทั่วไป143 299-300
1 สร้างความเข้มแข็ง144-147 301-302
2 แผนงานบริหารงานทั่วไป148-150 309-310
317-318
1 แผนงานบริหารงานทั่วไป151-157 317-318
1 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง158 331-332
2 แผนงานบริหารงานทั่วไป159-160 333-334
2 สร้างความเข้มแข็ง161-165 337-338
353-354
1 แผนงานบริหารงานทั่วไป168-180 353-354
2 แผนงานบริหารงานทั่วไป181-206 379-380
2 แผนงานการรักษาความสงบ207 431-432
2 แผนงานการศึกษา208 433-434
2 แผนงานสาธารณสุข209-210 435-436
2 แผนงานเคหะและชุมชน211-216 439-440
2 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง217 451-452
2 แผนงานอุตสาหกรรม218 453-454
3 แผนงานบริหารงานทั่วไป219-223 455-456
4 แผนงานบริหารงานทั่วไป224-234 465-466
489-490
ครุภัณฑ์สำนักงาน235-242 489-490
ยานพาหนะและขนส่ง243-245 505-506
การเกษตร246 511-512
ไฟฟ้าและวิทยุ247-251 513-514
โฆษณาและเผยแพร่252-254 523-524
วิทยาศาสตร์255 529-530
งานบ้านงานครัว256-257 531-532
โรงงาน258 535-536
กีฬา259-260 537-538
คอมพิวเตอร์261-273 541-542
ครุภัณฑ์อื่น274-275 567-568
573-574
ป.ป.น276-283 573-574
ชลประทาน11284-286 589-590
ท.ล.น287 595-596
ทางหลวง288 597-598
295-296
5 แผนงานสังคมสงเคราะห์142 295-296
347-348
3 แผนงานบริหารงานทั่วไป166-167 347-348

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ0NjMy