การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของเทศบาลนครปากเกร็ด ประจำปี 2563 (ฉบับสมบูรณ์)

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการ ของเทศบาลนครปากเกร็ด ประจำปี 2563 คณะผู้วิจัย อาจารย์พรเทพ พัฒธนานุรักษ์ รองศาสตราจารย์ ดร.สิริกร กาญจนสุนทร อาจารย์ ดร.ชัยรัตน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง อาจารย์สานิต ฤทธิ์มนตรี อาจารย์ ดร.กนิษฐา แย้มโพธิ์ใช้ นางสาวรองใจ กำเหนิดผล นางสาวสันทนา ประเสริฐวัฒนากร นางสาวทิพวัลย์ รามรง โครงการวิจัยนี้เป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่างเทศบาลนครปากเกร็ด กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ0NjMy