การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของเทศบาลนครปากเกร็ด ประจำปี 2563 (ฉบับสมบูรณ์)

76 บทที่ 4 ผลการศึกษา การศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลนครปากเกร็ด มีดังนี้ 1. ภาพรวมความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของเทศบาลนครปากเกร็ด 2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพของเทศบาล นครปากเกร็ด 3. ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล นครปากเกร็ด 4. ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการโครงการสาธารณสุขเชิงรุก ด้านทันตสาธารณสุขในชุมชน 5. ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจําตัว ประชาชนที่สํานักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครปากเกร็ด ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน 6. ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการผ่าน Mobile Application ของเทศบาล นครปากเกร็ด ผลการศึกษามีรายละเอียด ดังนี้ 1. ภาพรวมความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของเทศบาลนครปากเกร็ด ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลนคร ปากเกร็ด อยู่ในช่วงเฉลี่ยร้อยละ 91.68 - 93.24 มีค่าคะแนน 5 คะแนน ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมิน ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทุกงานบริการและทุกด้าน โดยกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ ต่อการให้บริการของเทศบาลนครปากเกร็ด ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 92.32 เมื่อพิจารณาระดับความพึงพอใจเป็นรายด้าน 4 ด้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความ พึงพอใจต่อการบริการของเทศบาลสูงสุดในด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ โดยมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 93.24

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ0NjMy