การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของเทศบาลนครปากเกร็ด ประจำปี 2563 (ฉบับสมบูรณ์)

116 2. ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด เทศบาลนครปากเกร็ด การศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน ในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด นําเสนอผลการวิจัย แบ่งออกเป็น 7 ส่วน ดังนี้ คือ 1) ลักษณะพื้นฐาน ส่วนบุคคล 2) การมาเรียนของนักเรียน 3) การรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของโรงเรียน ในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด 4) ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน ในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด 4 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านขั้นตอนการจัดการศึกษา (2) ด้านช่องทางการ จัดการศึกษา (3) ด้านบทบาทครูผู้สอน (4) ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก อาคารสถานที่ และ สภาพแวดล้อม 5) ความคาดหวัง ปัญหาและข้อเสนอแนะที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนใน สังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด 6) การทดสอบสมมติฐาน และ 7) ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมี รายละเอียดดังนี้ ส่วนที่ 1 ลักษณะพื้นฐานส่วนบุคคล ผลการศึกษาลักษณะพื้นฐานส่วนบุคคลของผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาล นครปากเกร็ด ผู้วิจัยได้ศึกษาเกี่ยวกับเพศ อายุ โรงเรียน ระดับชั้นเรียน ความเกี่ยวข้องกับนักเรียน ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และตําบลที่พักอาศัย มีรายละเอียดดังนี้ 1.1 เพศและอายุ ผลการศึกษาพบว่าผู้ปกครองนักเรียนของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 73.00 และเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 27.00 สําหรับอายุ พบว่าผู้ปกครองนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ดมีอายุเฉลี่ย 40.47 ปี โดยมีอายุ ระหว่าง 31 - 45 ปี มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 63.40 รองลงมา คืออายุระหว่าง 46 - 60 ปี คิดเป็นร้อยละ 21.10 อายุระหว่าง 19 - 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 12.70 และอายุ 61 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 2.80 ตามลําดับ (ตารางที่ 46) ตารางที่ 46 จํานวนและร้อยละของผู้ปกครองนักเรียนของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด จําแนกตามเพศและอายุ (n=322) เพศและอายุ จํานวน(คน) ร้อยละ เพศ ชาย 87 27.00 หญิง 235 73.00 รวม 322 100.0 0

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ0NjMy