การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของเทศบาลนครปากเกร็ด ประจำปี 2563 (ฉบับสมบูรณ์)

230 4. ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการงานทะเบียนราษฎรและงานบัตร ประจําตัวประชาชน ที่สํานักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครปากเกร็ด ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน การศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการงานทะเบียนราษฎรและ งานบัตรประจําตัวประชาชนฯ นําเสนอผลการวิจัยแบ่งออกเป็น 7 ส่วน คือ 1) ลักษณะพื้นฐาน ส่วนบุคคล 2) การมาใช้บริการ 3) การรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการให้บริการงานทะเบียนราษฎรและ งานบัตรประจําตัวประชาชนฯ 4) ความพึงพอใจของผู้รับบริการงานทะเบียนราษฎรและงานบัตร ประจําตัวประชาชนฯ ต่อการให้บริการ 4 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านขั้นตอนการให้บริการ (2) ด้านช่องทาง การให้บริการ (3) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และ (4) ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก 5) ปัญหาและ ข้อเสนอแนะ 6) การทดสอบสมมติฐาน และ 7) ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ ผลการวิจัยมีรายละเอียด ดังนี้ ส่วนที่ 1 ลักษณะพื้นฐานส่วนบุคคล ผลการศึกษาลักษณะพื้นฐานส่วนบุคคลของผู้รับบริการงานทะเบียนราษฎรและงานบัตร ประจําตัวประชาชนฯ ผู้วิจัยได้ศึกษาเกี่ยวกับเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และตําบล ที่พักอาศัย มีรายละเอียด ดังนี้ 1.1 เพศและอายุ ผลการศึกษาพบว่า ผู้รับบริการส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 55.50 และเป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 44.50 สําหรับอายุพบว่า ผู้รับบริการส่วนใหญ่มีอายุเฉลี่ย 37.81 ปี โดยมีอายุระหว่าง 31-45 ปี คิดเป็นร้อยละ 36.40 รองลงมาคือ อายุระหว่าง 15-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 36.10 และอายุ 46-60 ปี คิดเป็นร้อยละ 24.50 (ตารางที่ 118) ตารางที่ 118 จํานวนและร้อยละของผู้รับบริการต่อการให้บริการงานทะเบียนราษฎร และงานบัตรประจําตัวประชาชนฯ จําแนกตามเพศและอายุ (n=335) เพศและอายุ จํานวน (คน) ร้อยละ เพศ ชาย 186 55.50 หญิง 149 44.50 รวม 335 100.00

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ0NjMy