การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของเทศบาลนครปากเกร็ด ประจำปี 2563 (ฉบับสมบูรณ์)

266 5. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชั่นของเทศบาลนครปากเกร็ด การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชั่นของเทศบาลนครปากเกร็ด นําเสนอผลการวิจัยแบ่งออกเป็น 5 ส่วน คือ 1) ลักษณะพื้นฐานส่วนบุคคล 2) การใช้บริการ 3) การรับรู้ ข่าวสารเกี่ยวกับการให้บริการออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชั่นของเทศบาลนครปากเกร็ด และ 4) ความพึงพอใจ ของผู้ใช้บริการออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชั่นของเทศบาลนครปากเกร็ดต่อการให้บริการ 4 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านขั้นตอนการให้บริการ (2) ด้านช่องทางการให้บริการ (3) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และ (4) ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก 5) ผลการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ ส่วนที่ 1 ลักษณะพื้นฐานส่วนบุคคล ผลการศึกษาลักษณะพื้นฐานส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชั่น ของเทศบาลนครปากเกร็ด ผู้วิจัยได้ศึกษาเกี่ยวกับเพศ อายุ อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ระดับการศึกษา และตําบลที่พักอาศัย มีรายละเอียด ดังนี้ 1.1 เพศและอายุ ผลการศึกษาพบว่า ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 54.90 และเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 45.10 สําหรับอายุพบว่า ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่มีอายุเฉลี่ย 38.07 ปี โดยมีอายุระหว่าง 31- 45 ปี คิดเป็นร้อยละ 36.20 รองลงมาคือ อายุระหว่าง 15 - 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 35.40 และอายุระหว่าง 46 - 60 ปี คิดเป็นร้อยละ 22.10 (ตารางที่ 151) ตารางที่ 151 จํานวนและร้อยละของผู้รับบริการต่อการให้บริการออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชั่น ของเทศบาลนครปากเกร็ด จําแนกตามเพศและอายุ (n=384) เพศและอายุ จํานวน (คน) ร้อยละ เพศ ชาย 173 45.10 หญิง 211 54.90 รวม 384 100.00 อายุ 15 - 30 ปี 136 35.40 31- 45ปี 139 36.20 46 - 60 ปี 85 22.10 61 ปี ปีขึ้นไป 24 6.30 รวม 384 100.00 อายุต่ําสุด 15 ปี อายุสูงสุด 75 ปี อายุเฉลี่ย 38.07 ปี

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ0NjMy