การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของเทศบาลนครปากเกร็ด ประจำปี 2563 (ฉบับสมบูรณ์)

294 บทที่ 5 สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ สรุปผลการศึกษา จากการศึกษาวิจัยเรื่องความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของเทศบาลนคร ปากเกร็ด ประจําปี 2563 ผู้วิจัยขอสรุปผลการศึกษา ดังนี้ 1. ภาพรวมความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของเทศบาลนครปากเกร็ด ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลนคร ปากเกร็ด อยู่ในช่วงเฉลี่ยร้อยละ 91.68 - 93.24 มีค่าคะแนน 5 คะแนน ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมิน ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทุกงานบริการและทุกด้าน โดยกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ ต่อการให้บริการของเทศบาลนครปากเกร็ด ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 92.32 เมื่อพิจารณาระดับความพึงพอใจเป็นรายด้าน 4 ด้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ ต่อการบริการของเทศบาลสูงสุดในด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ โดยมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 93.24 รองลงมา คือ ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 92.16 ด้านขั้นตอนการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 91.72 และด้านช่องทางการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 91.68 เมื่อพิจารณาความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลนครปากเกร็ด 5 งานบริการ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจสูงสุดคือ การฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 93.80 อันดับ 2 คือ งานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจําตัวประชาชนที่สํานักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาล นครปากเกร็ด ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 92.60 อันดับ 3 คือ การจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 92.00 อันดับ 4 คือ โครงการสาธารณสุขเชิงรุกด้านทันตสาธารณสุขในชุมชน มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 91.80 และอันดับ 5 คือ การบริการผ่าน Mobile Application มีค่าเฉลี่ยร้อยละเท่ากับ 91.40 2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ ส่วนที่ 1 ลักษณะพื้นฐานส่วนบุคคล 1.1 เพศและอายุ ผลการศึกษาพบว่า ผู้รับบริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 98.40 และเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 1.60 สําหรับอายุพบว่า ผู้รับบริการส่วนใหญ่มีอายุเฉลี่ย 63.14 ปี

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ0NjMy