การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของเทศบาลนครปากเกร็ด ประจำปี 2563 (ฉบับสมบูรณ์)

340 เอกสารและสิ่งอ้างอิง กชกร เปาสุวรรณ และคณะ. 2550. รายงานการวิจัยเรื่อง ความคาดหวังและความพึงพอใจต่อ การมาศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์พิษณุโลก. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต. กองวิชาและแผนงาน กลุ่มงานวิจัยและประเมินผล เทศบาลนครเชียงใหม่. 2552. หลักการ ให้บริการ. (ออนไลน์) . http://www.stou.ac.th .  11 สิงหาคม 2560. กาญจนา แก้วเทพ. 2547. การวิเคราะห์สื่อ: แนวคิดและเทคนิค. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพมหานคร: เอชเชอร์ เพรส. กิติมา สุรสนธิ. 2544. ความรู้ทางการสื่อสาร. พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพมหานคร: คณะวารสาร ศาสตร์และสื่อสารมวลชน, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. โกเมฆ มีรัตน์คํา. 2558. ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของฝ่ายทะเบียนและ บัตรประชาชน สํานักทะเบียนอําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว . วิทยานิพนธ์รัฐศาสตร มหาบัณฑิตสาขาวิชาการเมืองการปกครอง คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์, มหาวิทยาลัย บูรพา. โกวิทย์ พวงงาม. 2550. การปกครองท้องถิ่นไทย. พิมพ์ครั้งที่ 6. กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน. จิราภรณ์ ตั้งกิตติภาภรณ์. 2556. จิตวิทยาทั่วไป. กรุงเทพมหานคร. สํานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย. จิตตินันท์ เดชะคุปต์. 2551. เจตคติและความพึงพอใจในการบริการ. เอกสารการสอนชุดวิชา จิตวิทยาการบริการ หน่วยที่ 8-15. พิมพ์ครั้งที่12. นนทบุรี:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. ชนะดา วีระพันธ์. 2555. ศึกษาเรื่องความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การ บริหารส่วนตําบลบ้านเก่า อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี . ปัญหาพิเศษปริญญารัฐ ประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน วิทยาลัยการ บริหารรัฐกิจ, มหาวิทยาลัยบูรพา. ชัยสมพล ชาวประเสริฐ. 2552. การตลาดบริการ. กรุงเทพมหานคร: ซีเอ็ดยูเคชั่น.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ0NjMy