การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของเทศบาลนครปากเกร็ด ประจำปี 2563 (ฉบับสมบูรณ์)

กิตติกรรมประกาศ คณะผู้วิจัยในนามของสาขาพัฒนาสังคม คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับการพิจารณาจากเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ให้ดําเนินการสํารวจ ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของเทศบาลนครปากเกร็ด ประจําปี 2563 ซึ่งเป็นการตอบสนอง นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยยึดประชาชนเป็นหลัก มุ่งเน้นประสิทธิภาพและประสิทธิผล ของการให้บริการสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับชีวิตและความเป็นอยู่ ก่อเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนชาวปากเกร็ด อย่างแท้จริง การสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของเทศบาลนครปากเกร็ด ประจําปี 2563 ฉบับนี้สําเร็จลุล่วงไปด้วยดี ด้วยความกรุณาจากเทศบาลนครปากเกร็ด ผู้อํานวยการ กองวิชาการและแผนงาน ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ผู้อํานวยการสํานักการช่าง ผู้อํานวยการกองการศึกษา ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม ผู้อํานวยการกองทะเบียนราษฎรและบัตร ประจําตัวประชาชน ผู้อํานวยการและบุคลากรของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด ตลอดจนหัวหน้างาน และบุคลากรประจําเทศบาลนครปากเกร็ดทุกท่านที่ได้อํานวยความสะดวกอย่างเต็มใจ ทําให้คณะวิจัย สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลได้ครบถ้วนเสร็จเรียบร้อย คณะผู้วิจัยขอขอบคุณเทศบาลนครนนทบุรี ที่ให้ความอนุเคราะห์ทดสอบเครื่องมือการวิจัย กับกลุ่มประชากรที่มารับบริการจากเทศบาลฯ และขอขอบคุณกลุ่มตัวอย่างทุกท่านที่ยินดีสละเวลา ในการตอบแบบสอบถามทั้งที่เทศบาลนครนนทบุรี และเทศบาลนครปากเกร็ด รวมทั้งให้ข้อมูลเชิงลึก อันเป็นประโยชน์ต่อการทําวิจัยในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง ดังปรากฏ ในรายงานการวิจัยฉบับนี้ คณะผู้วิจัยขอขอบคุณพนักงานเก็บข้อมูลภาคสนามทุกท่านที่ร่วมแรงร่วมใจทุ่มเทให้กับงาน อย่างเต็มกําลังและความสามารถ ไม่ว่าจะเป็นในหรือนอกเวลาราชการ ซึ่งนับเป็นกําลังสําคัญส่วนหนึ่ง ช่วยให้การวิจัยครั้งนี้ได้ข้อมูลที่เป็นจริง ตรงตามเจตนารมณ์ของการวิจัยครั้งนี้ คณะผู้วิจัย

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ0NjMy