การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของเทศบาลนครปากเกร็ด ประจำปี 2563 (ฉบับสมบูรณ์)

(1) สารบัญ หน้า สารบัญตาราง (3) บทที่ 1 บทนํา 1 ความสําคัญของปัญหา 1 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 2 ประโยชน์ของการวิจัย 2 ขอบเขตของการวิจัย 3 นิยามศัพท์ปฏิบัติการ 4 บทที่ 2 การตรวจเอกสาร 7 แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ 7 แนวคิดเกี่ยวกับการบริการ 14 แนวคิดเกี่ยวกับการรับรู้ข่าวสาร 28 แนวคิดเกี่ยวกับความต้องการ 33 แนวคิดเกี่ยวกับความคาดหวัง 40 แนวคิดเกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่น 41 ข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลนครปากเกร็ด 45 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 59 กรอบแนวคิดในการวิจัย 66 สมมติฐานการวิจัย 66 บทที่ 3 ระเบียบวิธีวิจัย 67 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 67 เครื่องมือการวิจัย 69 การเก็บรวบรวมข้อมูล 71 การวัดตัวแปร 72 การทดสอบคุณภาพของเครื่องมือ 73 การวิเคราะห์ข้อมูล 74 บทที่ 4 ผลการศึกษา 76 ภาพรวมความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของเทศบาลนครปากเกร็ด 76 ความพึงพอใจของผู้รับบริการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ ของเทศบาล นครปากเกร็ด 78

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ0NjMy