การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของเทศบาลนครปากเกร็ด ประจำปี 2563 (ฉบับสมบูรณ์)

รายละเอียดโครงการวิจัยของเทศบาลนครปากเกร็ด ชื่อเรื่อง งานวิจัย รายชื่อผู้ทำงานวิจัย วิธีการจ้าง ทำงานวิจัย จำนวนเงิน ตามสัญญารับ งานวิจัย ระยะเวลาที่ ดำเนินการ วิจัย หมายเหตู โครงการสำรวจ ความพึงพอใจ ของผู้รับบริการ ต่อการ ให้บริการของ เทศบาลนคร ปากเกร็ด 1.อาจารย์พรเทพ พัฒธนานุรักษ์ ที่ปรึกษาโครงการ ๒. รศ. ดร.สิริกร กาญจนสุนทร หัวหน้าโครงการ 3.อ. ดร.ชัยรัตน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง นักวิจัย 4. อ.สานิต ฤทธิ์มนตรี นักวิจัย 5.อ. ดร.กนิษฐา แย้มโพธิ์ใช้ นักวิจัย 6.น.ส.รองใจ กําเหนิดผล นักวิจัย 7.น.ส.สันทนา ประเสริฐวัฒนากร นักวิจัย 8.น.ส. ทิพวัลย์ รามรง นักวิจัย จ้างที่ปรึกษา 700,000 บาท 25 สิงหาคม 256๓- 20 กุมภาพันธ์ 2564 รวม 180 วัน สัญญาจ้าง เลขที่ 172/2563 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 256๓

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ0NjMy