แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

132
1. ศึกษา114-117 132
2. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน118 136
3 ทรัพยากรธรรมชาติ119-124 137
4 ส่งเสริมและพัฒนา125-131 143
5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วม132-134 150
6 บริหารบริการ135-138 153
161-162
Sheet1 161-162
1005-1006
แผนงาบริหารงานทั่วไป 1005-1006
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1009-1010
แผนงานการศึกษา 1011-1012
แผนงานเคหะและชุมชน 1023-1024
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1025-1026
5-6
ชุมชนทั้งหมด 2559 5-6
81-82
เทศบาล (2) 81-82

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ0NjMy