เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

สป. 13 (2) ประเภทรายจ ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ รวม 2,150,000 บาท เพื่อจ ายเป นรายจ ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการต าง ๆ ดังนี้ (2.1) ค ารับรอง จำนวน 2,150,000 บาท เพื่อจ ายเป นค าอาหาร ค าอาหารว างและเครื่องดื่ม ค าของขวัญ ค าพิมพ เอกสาร ค าวัสดุอุปกรณ ค าใช จ ายที่ เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรอง รวมทั้งค าจ างบริการ และค าใช จ ายอื่นๆ ซึ่งจำเป นต องจ ายที่เกี่ยวกับการรับรอง สำหรับการรับรอง 2 ลักษณะ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 ดังนี้ - ค ารับรองในการต อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่ไปนิเทศงาน ตรวจงานหรือเยี่ยมชม หรือ ทัศนศึกษาดูงาน และเจ าหน าที่ที่เกี่ยวข อง ซึ่งร วมต อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล คำนวณตั้งจ ายไม เกินป ละ 1% ของรายได จริงของป งบประมาณที่ล วงมาโดยไม รวมรายได จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู เงินจ ายขาดเงินสะสม และเงินที่มีผู อุทิศให (ป งบประมาณ พ.ศ.25 6 3 เทศบาลมีรายได ตามหลักเกณฑ ดังกล าวเป นจำนวนเงิน 1, 144 , 521 , 766.20 บาท) - ค าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท องถิ่น หรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ ได รับแต งตั้งตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุม ระหว างองค กรปกครองส วนท องถิ่นกับองค กรปกครองส วนท องถิ่น หรือองค กรปกครองส วนท องถิ่นกับ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน ในดุลยพินิจของผู บริหารท องถิ่น และค าเลี้ยงรับรองในการประชุมคณะกรรมการ พัฒนาเทศบาลนครปากเกร็ด คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลนครปากเกร็ดและ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (ตั้งจ ายจากเงินรายได ) ( 3 ) ประเภทรายจ ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม เข าลักษณะรายจ ายงบรายจ ายอื่น ๆ รวม 26 , 670 , 000 บาท เพื่อจ ายเป นค าใช จ ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม เข าลักษณะรายจ ายงบรายจ ายอื่นๆ แยกเป น (3.1) ค าใช จ ายในการเลือกตั้ง รวม 3 ,000,000 บาท เพื่อเป นค าใช จ ายในการเลือกตั้ง ตามแผนพัฒนาท องถิ่น (พ.ศ.256 6 – 2570) จำนวน 2 โครงการ ได แก 1) โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลนครปากเกร็ด (หน า 325 ลำดับที่ 1 ) จำนวน 1 ,000,000 บาท เพื่อจ ายเป นค าใช จ ายในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลนครปากเกร็ด เช น ค าตอบแทน ผู ปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมายและกฎหมายกำหนด ค าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ ค าใช จ ายในการจัดตั้งศูนย ประสานงาน ค าจัดทำป ายประกาศ ค าเบี้ยเลี้ยง ค าเช าที่พักและ ค าพาหนะของ กกต.ท องถิ่น/ผอ.กกต.ท องถิ่น ค าตรวจสอบ ค าใช จ ายของผู สมัคร ค าใช จ ายในการประชาสัมพันธ

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ0NjMy