เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

สป. 14 ค าแบบพิมพ ค าบัตรเลือกตั้ง ค าหีบบรรจุบัตรเลือกตั้ง ค าวัสดุอุปกรณ ค าเช าเต็นท ค าจ างเหมาทำความสะอาด สถานที่/หน วยเลือกตั้ง ค าจ างเหมายานพาหนะ ค าใช จ ายในการประชุม/ฝ กอบรม ค าอาหาร ค าอาหารว างและ เครื่องดื่ม และค าใช จ ายอื่นๆ ที่จำเป นหรือตามที่กฎหมายกำหนด (ตั้งจ ายจากเงินรายได ) 2) โครงการสนับสนุนการเลือกตั้งทั่วไป จำนวน 2,000,000 บาท (หน า 326 ลำดับที่ 2) เพื่อจ ายเป นค าใช จ ายในการสนับสนุนการดำเนินการเลือกตั้งทุกระดับ เช น การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู แทน ราษฎร (ส.ส.) สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) นายกและสมาชิกสภาองค การบริหารส วนจังหวัด (ส.อบจ.) และ การลงคะแนนเสียงประชามติ เป นต น ตามระเบียบ กฎหมาย มติ ครม. ที่เกี่ยวข อง เช น ค าวัสดุอุปกรณ ค าใช จ ายในการประชาสัมพันธ ค าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และค าใช จ ายอื่นๆ ที่จำเป น (ตั้งจ ายจากเงินรายได ) (3.2) ค าใช จ ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวดการแข งขัน รวม 21 , 030 , 000 บาท เพื่อจ ายเป นค าใช จ ายในโครงการจัดงานต างๆ ในการจัดงาน/กิจกรรม จัดนิทรรศการ ประกวดการแข งขันของ สำนักปลัดเทศบาล เป นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว าด วยการเบิกจ ายค าใช จ ายในการจัดงาน การจัดการแข งขันกีฬาและการส งนักกีฬาเข าร วมการแข งขันกีฬาขององค กรปกครองส วนท องถิ่น พ.ศ. 2559 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว าด วยการเบิกค าใช จ ายในการบริหารงานขององค กรปกครองส วนท องถิ่น พ.ศ. 2562 ตามโครงการตามแผนพัฒนาท องถิ่น (พ.ศ.256 6 – 2570) จำนวน 7 โครงการ ดังนี้ 1 ) โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา จำนวน 15,000,000 บาท (หน า 1 50 ลำดับที่ 1 . 1 ) เพื่อจ ายเป นค าใช จ ายสำหรับการจัดงานพิธี/พิธีทางศาสนา/กิจกรรม เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา และวันสำคัญของชาติศาสนา พระมหากษัตริย เช น ค าวัสดุตกแต งสถานที่ ค าตกแต งซุ มถวายพระพร ค าจัดนิทรรศการ ค าจัดทำพุ มดอกไม พุ มเงิน - พุ มทอง ค าพระบรมสาทิสลักษณ ค าพระบรมฉายาลักษณ ค าจ างเหมามหรสพ/การแสดง/ดนตรี/วงดุริยางค ค าใช จ ายในการประดับไฟและธงทิวตามเส นทางที่สำคัญ ค าธงชาติ/ธงศาสนา/ธงประจำพระองค ในราชวงศ จักรี ค าตราสัญลักษณ ค ามิเตอร ไฟฟ าชั่ วคราว ค ากระแสไฟฟ า ค าวัสดุอุปกรณ และค าใช จ ายอื่นๆที่จำเป นตามโครงการ (ตั้งจ ายจากเงินรายได ) 2) โครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (หน า 1 52 ลำดับที่ 1 .2) จำนวน 2,700,000 บาท เพื่อจ ายเป นค าใช จ ายสำหรับการจัดงานพิธี/กิจกรรม เนื่องในโอกาสวันที่ระลึกวันคล ายวันพระราชสมภพ และวันคล ายวันสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เช น ค าพวงมาลา ค าพวงมาลัย

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ0NjMy