เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

สป. 15 ค ากระเช าดอกไม /กล าไม ค าจัดและตกแต งสถานที่ ค าจ างเหมาการแสดง/มหรสพ/วงดนตรี/วงดุริยางค ค าวัสดุอุปกรณ ค าอาหาร ค าอาหารว างและเครื่องดื่ม และค าใช จ ายอื่นๆ ที่จำเป นตามโครงการ (ตั้งจ ายจากเงินรายได ) 3) โครงการวันสำคัญของเทศบาล จำนวน 630,000 บาท (หน า 1 52 ลำดับที่ 1 .3) เพื่ อจ ายเป นค าใช จ ายในการจั ดพิ ธี การทางศาสนา การจั ดงาน/นิ ทรรศการ จั ดกิ จกรรมอั นเป น สาธารณประโยชน เนื่องในวันเทศบาล เช น ค าเครื่องไทยธรรม ค าป จจัยถวายพระ ค าอาหาร ค าอาหารว าง และเครื่องดื่ม ค าดอกไม ธูป เทียน ค าวัสดุอุปกรณ ค าตกแต งสถานที่ ค าจัดทำเอกสาร และค าใช จ ายอื่นๆ ที่จำเป นตามโครงการ (ตั้งจ ายจากเงินรายได ) 4 ) โครงการเฉลิมฉลองวันสำคัญตามนโยบายของรัฐบาลและผู บริหารเทศบาล (หน า 1 54 ลำดับที่ 1 .4) จำนวน 2,000,000 บาท เพื่อจ ายเป นค าใช จ ายในการจัดงาน/กิจกรรม หรือสนับสนุนการจัดกิจกรรมและพิธีการเพื่อเฉลิมฉลอง เนื่องใน โอกาสวันสำคัญตามนโยบายรัฐบาล จังหวัดนนทบุรี ผู บริหารเทศบาล และหน วยงานที่เกี่ยวข อง เพื่อจ ายเป น ค าจ างเหมาเอกชนดำเนินการ ค าวัสดุอุปกรณ ค าเอกสาร ค าตกแต งสถานที่ ค าจ างเหมามหรสพ ค าอาหาร ค าอาหารว างและเครื่องดื่ม ค ากระแสไฟฟ า ค ามิเตอร ไฟชั่วคราว และค าใช จ ายอื่นๆ ที่จำเป นตามโครงการ (ตั้งจ ายจากเงินรายได ) 5) โครงการจัดกิจกรรมตามนโยบายของหน วยงานภาครัฐ (หน า 333 ลำดับที่ 8 ) จำนวน 1 00,000 บาท เพื่อจ ายเป นค าใช จ ายในการจัดงานพิธี การจัดงาน/กิจกรรมตามนโยบายของรัฐบาล จังหวัดนนทบุรี ผู บริหาร เทศบาล หน วยงานภาครัฐ รวมถึงการสนับสนุนการดำเนินงานด านสถาบันสำคัญของชาติ และการส งเสริม สนับสนุนการสร างความปรองดองและสมานฉันท ของคนในชาติ (ตั้งจ ายจากเงินรายได ) 6) โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ จำนวน 100,000 บาท (หน า 372 ลำดับที่ 9.1) เพื่อจ ายเป นค าใช จ ายในการจัดหน วยเคลื่อนที่ เพื่อบริการประชาชนในชุมชน ด านงานทะเบียนราษฎร การพัฒนาพื้นที่การรักษาพยาบาล การป องกันและบรรเทาสาธารณภัย และด านอื่นๆ ที่เกี่ยวข อง เพื่อจ ายเป น ค าเช า/ตกแต งสถานที่ ค าเช าเต็นท ค าของขวัญ ของรางวัล ของที่ระลึก ค าอาหาร ค าอาหารว างและเครื่องดื่ม ค าใช จ ายในการประชาสัมพันธ ค าเบี้ยเลี้ยงบุคคลอื่น ค านันทนาการ ค าจ างเหมาชุดการแสดง ค าอัดน้ำยาเคมี

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ0NjMy