เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

สป. 18 (3.4) ค าลงทะเบียนในการฝ กอบรม จำนวน 8 00,000 บาท เพื่อจ ายเป นค าใช จ ายลงทะเบียนในการฝ กอบรมของสำนักปลัดเทศบาล ให แก สมาชิกสภาเทศบาล ผู บริหาร เทศบาล บุคลากรเทศบาล และผู ที่เกี่ยวข อง ที่มีสิทธิเบิกเงินได ตามระเบียบฯ (ตั้งจ ายจากเงินรายได ) (3.5) ค าใช จ ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 500,000 บาท เพื่อจ ายเป นค าใช จ ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของสำนักปลัดเทศบาล ให แก สมาชิกสภาเทศบาล ผู บริหารเทศบาล บุคลากรเทศบาล และผู ที่เกี่ยวข อง ที่มีสิทธิเบิกเงินได ตาม ระเบียบฯ รวมถึงค าใช จ ายในการเดินทางไปราชการของคณะกรรมาธิการบริหารสมาคมสันนิบาตเทศบาล แห งประเทศไทยตามหนังสือกรมส งเสริมการปกครองท องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1301 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2554 และแก ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 เช น ค าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค าพาหนะ ค าเช าที่พัก ค าบริการ จอดรถ ณ ท าอากาศยาน ค าผ านทางด วนพิเศษ ค าธรรมเนียมในการใช สนามบิน ค าลงทะเบียนต างๆ เป นต น (ตั้งจ ายจากเงินรายได ) (3.6) ค าชดใช ค าเสียหายหรือค าสินไหมทดแทน จำนวน 4 0,000 บาท เพื่อจ ายเป นค าชดใช ค าเสียหายหรือค าสินไหมทดแทน กรณีเจ าหน าที่สำนักปลัดเทศบาลกระทำความผิด ตามประมวลกฎหมายแพ งและพาณิชย และ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ าหน าที่ พ.ศ.2539 (ตั้งจ ายจากเงินรายได ) ( 4 ) ประเภทค าบำรุงรักษาและซ อมแซม จำนวน 1,000,000 บาท เพื่อจ ายเป นค าซ อมแซมบำรุงรักษาทรัพย สิน เพื่อให สามารถใช งานได ตามปกติ (ตั้งจ ายจากเงินรายได ) ค าวัสดุ รวม 6 , 5 8 0,000 บาท ( 1 ) ประเภทวัสดุสำนักงาน จำนวน 1, 600,000 บาท เพื่อจ ายเป นค าวัสดุสำนักงาน เช น กระดาษ หมึกเครื่องแฟกซ หมึกและกระดาษไขสำหรับเครื่องดิจิตอล น้ำดื่ม สำหรับรับรองคณะที่มาศึกษาดูงานและผู เข าร วมประชุมต างๆแฟ มเอกสาร สมุด แบบพิมพ สิ่งพิมพ ที่ได จาก การซื้อหรือการจ าง ค าถ ายเอกสาร ธงชาติ และธงประจำพระองค วารสาร หนังสือพิมพ หนังสือวิชาการ พวงมาลัย ช อดอกไม กระเช าดอกไม พานพุ มดอกไม และพวงมาลา ฯลฯ (ตั้งจ ายจากเงินรายได )

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ0NjMy