เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

สป. 19 (2) ประเภทวัสดุไฟฟ าและวิทยุ จำนวน 250,000 บาท เพื่อจ ายเป นค าวัสดุไฟฟ าและวิทยุ เช น หลอดไฟ ปลั๊กไฟ สายไฟ ฯลฯ (ตั้งจ ายจากเงินรายได ) ( 3 ) ประเภทวัสดุงานบ านงานครัว จำนวน 500,000 บาท เพื่อจ ายเป นค าวัสดุงานบ านงานครัว เช น จาน ชาม ช อน แก วน้ำ ถ วยกาแฟ ไม กวาด น้ำยาล างจาน กระดาษ ชำระ น้ำยาล างมือ ที่นอน หมอน ฯลฯ (ตั้งจ ายจากเงินรายได ) ( 4 ) ประเภทวัสดุก อสร าง จำนวน 150,000 บาท เพื่อจ ายเป นค าวัสดุก อสร าง เช น ไม สังกะสี ตะปู ท อน้ำ ก อกน้ำ กลอนประตู ฯลฯ (ตั้งจ ายจากเงินรายได ) (5) ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส ง จำนวน 300,000 บาท เพื่อจ ายเป นค าวัสดุยานพาหนะและขนส ง เช น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน ฯลฯ (ตั้งจ ายจากเงินรายได ) (6) ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล อลื่น จำนวน 800,000 บาท เพื่อจ ายเป นค าวัสดุเชื้อเพลิงและหล อลื่น สำหรับยานพาหนะ เครื่ องป  มน้ำ เครื่ องสำรองกระแสไฟฟ า ของอาคารสำนักงาน และอุปกรณ ต างๆ เช น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล อลื่น น้ำมันเกียร ฯลฯ (ตั้งจ ายจากเงินรายได ) (7) ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร จำนวน 150,000 บาท เพื่อจ ายเป นค าวัสดุโฆษณาและเผยแพร ของสำนักปลัดเทศบาล เช น กระดาษ โฟม สีพู กัน ผ าเขียนป าย ประชาสัมพันธ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ ฟ ล มถ ายรูป รูปที่ได จากการล าง/อัด/ขยาย แผงป ดประกาศ สื่อประชาสัมพันธ ฯลฯ (ตั้งจ ายจากเงินรายได ) ( 8 ) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร จำนวน 2,700,000 บาท เพื่อจ ายเป นค าวัสดุคอมพิวเตอร เช น แผ นหรือจานบันทึกข อมูลตัวเก็บข อมูลสำรอง กระดาษต อเนื่องและหมึก สำหรับเครื่องพิมพ คอมพิวเตอร โปรแกรมคอมพิวเตอร หรือซอฟต แวร ที่มีหรือไม มีกำหนดไว ในเกณฑ ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ คอมพิวเตอร ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และราคาต อหน วย ไม เกิน 20 ,000 บาท ฯลฯ (ตั้งจ ายจากเงินรายได )

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ0NjMy