เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

สป. 20 (9) ประเภทวัสดุอื่น จำนวน 13 0,000 บาท เพื่อจ ายเป นค าวัสดุอื่นๆ เช นวัสดุสำหรับประดับตกแต งดอกไม ผ าหรือพลาสติก พุ มดอกไม ผ าหรือพลาสติก แจกันดอกไม ฯลฯ (ตั้งจ ายจากเงินรายได ) ค าสาธารณูปโภค รวม 7,700,000 บาท ( 1 ) ประเภทค าไฟฟ า จำนวน 6,000,000 บาท เพื่อจ ายเป นค ากระแสไฟฟ าสำหรับอาคารสถานที่ที่อยู ในความรับผิดชอบของสำนักปลัดเทศบาล เช น สำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ด ซุ มเฉลิมพระเกียรติ ท าเทียบเรือ ศูนย บริการการท องเที่ยวภายใน อาคารท าเทียบเรือ หัวถนนแจ งวัฒนะ ห องส วมสาธารณะ หัวถนนแจ งวัฒนะ ฯลฯ (ตั้งจ ายจากเงินรายได ) (2) ประเภทค าน้ำประปา ค าน้ำบาดาล จำนวน 400,000 บาท เพื่อจ ายเป นค าน้ำประปาสำหรับอาคารสถานที่ที่อยู ในความรับผิดชอบของสำนักปลัดเทศบาล เช น สำนักงาน เทศบาลนครปากเกร็ด ท าเทียบเรือ ศูนย บริการการท องเที่ยวภายในอาคารท าเทียบเรือ หัวถนนแจ งวัฒนะ ห องส วมสาธารณะ หัวถนนแจ งวัฒนะ ฯลฯ (ตั้งจ ายจากเงินรายได ) ( 3 ) ประเภทค าบริการโทรศัพท จำนวน 300,000 บาท เพื่อจ ายเป นค าโทรศัพท สำหรับอาคารสถานที่ที่อยู ในความรับผิดชอบของสำนักปลัดเทศบาล เช น สำนักงาน เทศบาลนครปากเกร็ด ท าเทียบเรือ ศูนย บริการการท องเที่ยวภายในอาคารท าเทียบเรือหัวถนนแจ งวัฒนะ ฯลฯ (ตั้งจ ายจากเงินรายได ) ( 4 ) ประเภทค าบริการไปรษณีย จำนวน 1, 000,000 บาท เพื่อจ ายเป นค าไปรษณีย และการสื่อสาร เช น ค าดวงตราไปรษณียากร ค าธนาณัติ ค าพัสดุ ค าเช าตู ไปรษณีย ฯลฯ (ตั้งจ ายจากเงินรายได )

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ0NjMy