เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

สป. 32 3 ) โครงการฝ กอบรมอาสาสมัครป องกันภัยฝ ายพลเรือน (อปพร.) (หน า 279 ลำดับที่ 2.2) จำนวน 600 ,000 บาท เพื่อจ ายเป นค าใช จ ายในการฝ กอบรมและดูงาน ด านการป องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให แก ประชาชน ที่ สมัครเป นอาสาสมัครป องกันภัยฝ ายพลเรือน (อปพร.) รวมถึงการฝ กอบรมทบทวน เพื่อเพิ่มศักยภาพ ในการปฏิบัติงานของ อปพร.เพื่ อจ ายเป น ค าสมนาคุณวิทยากร ค าพาหนะวิทยากร ค าวัสดุอุปกรณ ค าอัดน้ำยาดับเพลิง ค าถ ายเอกสาร ค าพิมพ เอกสารและสิ่งพิมพ ค าจัดทำเอกสาร ค าใช จ ายเกี่ยวกับการใช และ การตกแต งสถานที่ฝ กอบรม ค าอาหาร ค าอาหารว างและเครื่องดื่ม ค ายานพาหนะ ค าเช าที่พัก ค าวัสดุเชื้อเพลิง และหล อลื่น และเพื่อจ ายเป นค าวัสดุเครื่องแต งกายอาสาสมัครป องกันภัยฝ ายพลเรือน (อปพร.) ที่เข ารับ การฝ กอบรมตามหลั กสู ตรที่ เทศบาลกำหนด และผู  ที่ ปฏิบัติ งานด านการป องกันภั ยฝ ายพลเรื อน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด วนมากที่ มท.0808.2/ว 3795 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2552 เรื่ อง การตั้ งงบประมาณและการเบิกจ ายค าตอบแทนและค าวัสดุเครื่ องแต งกายของอาสาสมัครป องกันภัย ฝ ายพลเรือน (อปพร.) และค าใช จ ายที่จำเป นในการฝ กอบรม (ตั้งจ ายจากเงินรายได ) (2.3) ค าลงทะเบียนในการฝ กอบรม จำนวน 1 00,000 บาท เพื่อจ ายเป นค าใช จ ายลงทะเบียนในการฝ กอบรม ของเจ าหน าที่งานป องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกเงินได ตามระเบียบฯ ( ตั้งจ ายจากเงินรายได ) (2.4) ค าใช จ ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 1 00,000 บาท เพื่อจ ายเป นค าใช จ ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ของเจ าหน าที่งาน ป องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกเงินได ตามระเบียบฯ เช น ค าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค าพาหนะ ค าเช าที่พัก ค าบริการจอดรถ ณ ท าอากาศยาน ค าผ านทางด วนพิเศษ ค าธรรมเนียมในการใช สนามบิน เป นต น (ตั้งจ ายจากเงินรายได ) (2.5) ค าชดใช ค าเสียหายหรือค าสินไหมทดแทน จำนวน 5 ,000 บาท เพื่อจ ายเป นค าชดใช ค าเสียหายหรือค าสินไหมทดแทน กรณีเจ าหน าที่สำนักปลัดเทศบาลกระทำความผิด ตามประมวลกฎหมายแพ งและพาณิชย และ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ าหน าที่ พ.ศ. 2539 ( ตั้งจ ายจากเงินรายได )

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ0NjMy