เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

สป. 33 ( 3 ) ประเภทค าบำรุงรักษาและซ อมแซม จำนวน 3,000,000 บาท เพื่อจ ายเป นค าซ อมแซมบำรุงรักษาทรัพย สิน เพื่อให สามารถใช งานได ตามปกติ (ตั้งจ ายจากเงินรายได ) ค าวัสดุ รวม 7,040,000 บาท (1) ประเภทวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 00,000 บาท เพื่อจ ายเป นค าวัสดุสำนักงาน เช น กระดาษ หมึกและกระดาษไขสำหรับเครื่องดิจิตอล น้ำดื่ม แฟ มเอกสาร สมุด แบบพิมพ สิ่งพิมพ ที่ได จากการซื้อหรือการจ างค าถ ายเอกสารธงชาติและธงประจำพระองค วารสาร หนังสือพิมพ หนังสือวิชาการ เป นต น ( ตั้งจ ายจากเงินรายได ) (2) ประเภทวัสดุไฟฟ าและวิทยุ จำนวน 100 ,000 บาท เพื่อจ ายเป นค าวัสดุไฟฟ าและวิทยุ เช น หลอดไฟ ปลั๊กไฟ สายไฟ สายลำโพง สายไมโครโฟน เป นต น ( ตั้งจ ายจากเงินรายได ) ( 3 ) ประเภทวัสดุงานบ านงานครัว จำนวน 2 00,000 บาท เพื่อจ ายเป นค าวัสดุงานบ านงานครัว เช น จาน ชาม ช อน แก วน้ำ ถ วยกาแฟ ไม กวาด น้ำยาล างจาน กระดาษ ชำระ น้ำยาล างมือ ที่นอน หมอน ปลอกหมอน ผ าปูที่นอน ตู เก็บอุปกรณ ดับเพลิงเป นต น ( ตั้งจ ายจากเงินรายได ) ( 4 ) ประเภทวัสดุก อสร าง จำนวน 150 ,000 บาท เพื่อจ ายเป นค าวัสดุก อสร าง เช น ไม สังกะสี ตะปู ท อน้ำ ก อกน้ำ กลอนประตู ค อน ชะแลง สี ทินเนอร เป นต น ( ตั้งจ ายจากเงินรายได ) (5) ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส ง จำนวน 1 ,000,000 บาท เพื่อจ ายเป นค าวัสดุยานพาหนะและขนส ง เช น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน เป นต น ( ตั้งจ ายจากเงินรายได ) (6) ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล อลื่น จำนวน 2 , 200 ,000 บาท เพื่อจ ายเป นค าวัสดุเชื้อเพลิงและหล อลื่น สำหรับยานพาหนะ เครื่ องป  มน้ำ เครื่ องสำรองกระแสไฟฟ า ของอาคารสำนักงาน และอุปกรณ ต างๆ เช น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล อลื่น น้ำมันเกียร เป นต น ( ตั้งจ ายจากเงินรายได ) ( 7 ) ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร จำนวน 30,000 บาท เพื่อจ ายเป นค าวัสดุโฆษณาและเผยแพร เช น กระดาษ โฟม สีพู กัน ผ าเขียนป ายประชาสัมพันธ แถบบันทึกเสียง หรือภาพ ฟ ล มถ ายรูป รูปที่ ได จากการล าง/อัด/ขยาย แผงป ดประกาศ สื่อประชาสัมพันธ ในการแจ งเหตุ สาธารณภัยต างๆ สำหรับสำนักปลัดเทศบาล ( ตั้งจ ายจากเงินรายได )

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ0NjMy