เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

สป. 34 ( 8 ) ประเภทวัสดุเครื่องแต งกาย จำนวน 1,5 00,000 บาท เพื่อจ ายเป นค าวัสดุเครื่องแต งกายที่จำเป นต องใช ในการปฏิบัติงานเป นการส วนรวม ของเจ าหน าที่งานป องกัน และบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล เช น เครื่องแบบ/ชุดปฏิบัติงาน เสื้อ กางเกง ผ า เครื่องหมายต างๆ ถุงเท า/ถุงมือ รองเท า เข็มขัด หมวก ผ าผูกคอ เสื้อสะท อนแสง เสื้อชูชีพ ชุดดับเพลิงรวมถึงชนิดกันไฟ (ไม รวม ถังออกซิเจน) ชุดประดาน้ำ (ไม รวมถังออกซิเจน) เป นต น ( ตั้งจ ายจากเงินรายได ) (9) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร จำนวน 300,000 บาท เพื่อจ ายเป นค าวัสดุคอมพิวเตอร เช น แผ นหรือจานบันทึกข อมูลตัวเก็บข อมูลสำรอง กระดาษต อเนื่องและหมึก สำหรับเครื่องพิมพ คอมพิวเตอร โปรแกรมคอมพิวเตอร หรือซอฟต แวร ที่มี/ไม มีกำหนดไว ในเกณฑ ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ คอมพิวเตอร ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และมีราคาต อหน วย ไม เกิน 20,000 บาท เป นต น ( ตั้งจ ายจากเงินรายได ) (10) ประเภทวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 1 ,300,000 บาท เพื่อจ ายเป นค าวัสดุเครื่องดับเพลิง ของงานป องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล เช น สายส งน้ำ ดับเพลิง ท อสูบน้ำสำหรับรถดับเพลิง หัวฉีดน้ำรถดับเพลิง ข อต อประปา ข อแยกประปา ท อส งน้ำ ตะขอชัก ตะกร อกรองผง ข อแยกสามทางส งน้ำถังดับเพลิงเคมี น้ำยาดับเพลิง ขวานดับเพลิง วาล วน้ำดับเพลิง (เชื่อมกับ รถดับเพลิง) สายดับเพลิง น้ำยาเคมีโฟมดับเพลิง ฯลฯ ตามแผนพัฒนาท องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ดังนี้ - โครงการจัดหาอุปกรณ ดับเพลิงสำหรับชุมชน (หน า 280 ลำดับที่ 2.3 ) ( ตั้งจ ายจากเงินรายได ) (11) ประเภทวัสดุการเกษตร จำนวน 40,000 บาท เพื่อจ ายเป นค าวัสดุการเกษตร ที่ใช ในงานป องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช น โซ เลื่อยยนต บาร เลื่อยโซ ยนต อุปกรณ สำหรับเครื่องเลื่อยยนต โซ เลื่อยยนต เลื่อยตัดกิ่งไม มีดตัดต นไม ฯลฯ เป นต น ( ตั้งจ ายจากเงินรายได ) (12) ประเภทวัสดุอื่น จำนวน 2 0,000 บาท เพื่อจ ายเป นค าวัสดุอื่นๆ ที่ใช ในงานป องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช น มิเตอร น้ำ/ไฟฟ า สมอเรือ ตะแกรง กันสวะ หัวเชื่อมแก ส หัววาล วเป ด - ป ดแก ส ฯลฯ เป นต น ( ตั้งจ ายจากเงินรายได )

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ0NjMy