เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ยง.15 หรือพนักงานส วนท องถิ่น ลูกจ างและพนักงานจ าง (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 และระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข อง ให แก หัวหน าฝ าย ฯลฯ (ตั้งจ ายจากเงินรายได ) ( 4 ) ประเภทค าตอบแทนพนักงานจ าง จำนวน 1,0 00,000 บาท เพื่อจ ายเป นค าตอบแทนพนักงานจ าง และเงินปรับปรุงค าตอบแทนพนักงานจ าง สำหรับพนักงานจ างทั่วไป พนักงานจ างตามภารกิจ และพนักงานจ างผู เชี่ยวชาญพิเศษ ( ตั้งจ ายจากเงินรายได ) (5) ประเภทเงินเพิ่มต างๆ ของพนักงานจ าง จำนวน 1 2,000 บาท เพื่อจ ายเป นเงินเพิ่มต างๆ สำหรับพนักงานจ าง ดังนี้ - เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ าง เพื่อจ ายเป นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ างตามภารกิจและพนักงานจ างทั่วไปที่บรรจุหรือ แต งตั้งให ดำรงตำแหน งที่กำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน งนั้น ต องใช คุณวุฒิการศึกษาระดับต่ำกว า ระดับปริญญาตรี ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส วนท องถิ่น พ.ศ. 2542 ตามแผนอัตรากำลัง 3 ป เทศบาลนครปากเกร็ด และประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส วนท องถิ่น เรื่อง การกำหนด รายการค าใช จ ายเงินเดือน ประโยชน ตอบแทนอื่น และค าจ าง ของข าราชการ หรือพนักงานส วนท องถิ่น ลูกจ างและ พนักงานจ าง (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 และระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข อง (ตั้งจ ายจากเงินรายได ) งบดำเนินงาน รวม 2, 187 ,000 บาท ค าตอบแทน รวม 242,000 บาท (1) ประเภทค าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 10 0,000 บาท เพื่อจ ายเป นค าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให แก ข าราชการ หรือพนักงานส วนท องถิ่น และ พนักงานจ างที่มีสิทธิได รับเงินตามระเบียบฯ (ตั้งจ ายจากเงินรายได ) ( 2 ) ประเภทค าเช าบ าน จำนวน 132 ,000 บาท เพื่อจ ายเป นค าเช าบ านให แก ข าราชการ หรือพนักงานส วนท องถิ่น ที่มีสิทธิได รับเงินตามระเบียบฯ (ตั้งจ ายจากเงินรายได )

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ0NjMy