เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ยง.1 6 (3) ประเภทเงินช วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 10 ,000 บาท เพื่อจ ายเป นเงินช วยเหลือการศึกษาบุตรให แก ข าราชการ หรือพนักงานส วนท องถิ่น และลูกจ างประจำ ที่มีสิทธิ ได รับเงินตามระเบียบฯ (ตั้งจ ายจากเงินรายได ) ค าใช สอย รวม 1,8 45,000 บาท (1) ประเภทรายจ ายเพื่อให ได มาซึ่งบริการ จำนวน 600,000 บาท เพื่อจ ายเป นค าใช จ ายเพื่อให ได มาซึ่งบริการ เช น (1.1) ค าถ ายเอกสาร (1.2) ค าเย็บหนังสือ เข าปกหนังสือ ค าจัดทำรูปเล มเอกสาร ( 1.3) ค าธรรมเนียมต างๆ ที่เกิดจากการรับบริการ ( 1.4) ค าใช จ ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา (1.5) ค าจ างเหมาบริการ เช น ค าจ างเหมาแรงงานทำของ ฯลฯ สำหรับกองยุทธศาสตร และงบประมาณ ตามโครงการในแผนพัฒนาท องถิ่น (พ.ศ.256 6 – 25 70 ) และที่แก ไขตามประกาศ ลงวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 รวม 3 โครงการ ได แก 1) โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลนครปากเกร็ด (หน า 22 ลำดับที่ 64) 2) โครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา (หน า 22 ลำดับที่ 65) 3) โครงการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ าย ( หน า 23 ลำดับที่ 67 ) (ตั้งจ ายจากเงินรายได ) (2) ประเภทรายจ ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม เข าลักษณะรายจ ายงบรายจ ายอื่นๆ จำนวน 1, 245,000 บาท เพื่อจ ายเป นค าใช จ ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม เข าลักษณะรายจ ายงบรายจ ายอื่นๆ ได แก ( 2. 1) ค าใช จ ายในการจัดฝ กอบรมและสัมมนา จำนวน 1,09 0,000 บาท เพื่อจ ายเป นค าใช จ ายในโครงการการจัดฝ กอบรม สัมมนา การดูงาน ของกองยุทธศาสตร และงบประมาณ ตามโครงการ ตามแผนพัฒนาท องถิ่น ( พ.ศ.256 6 – 25 70 ) และที่แก ไขตามประกาศ ลงวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 รวม 3 โครงการ ได แก

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ0NjMy