เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ยง.18 สำหรับผู เข ารับการฝ กอบรม ค าใช จ ายเกี่ยวกับการใช และตกแต งสถานที่ฝ กอบรม ค าเช าอุปกรณ ต างๆ ในการฝ กอบรม ค าเช าที่พัก ค ายานพาหนะ ค าของสมนาคุณในการศึกษาดูงาน ค าธรรมเนียม ค าใช จ ายอื่นๆ ที่จำเป นในการฝ กอบรม (ตั้งจ ายจากเงินรายได ) (2 .2 ) ค าใช จ ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 50,000 บาท เพื่อจ ายเป นค าใช จ ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของเจ าหน าที่ กองยุทธศาสตร และงบประมาณ ที่มีสิทธิเบิกเงินได ตามระเบียบฯ เพื่อพัฒนาบุคลากรขององค กรให สอดคล องกับ แผนพัฒนาบุคลากรขององค กรปกครองส วนท องถิ่น เช น ค าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค าพาหนะ ค าเช าที่พัก ค าธรรมเนียมในการใช สนามบิน ค าผ านทางด วนพิเศษ เป นต น (ตั้งจ ายจากเงินรายได ) (2. 3 ) ค าลงทะเบียนในการฝ กอบรม จำนวน 10 0,000 บาท เพื่อจ ายเป นค าลงทะเบียนต างๆ ในการฝ กอบรมของเจ าหน าที่กองยุทธศาสตร และงบประมาณ ที่มีสิทธิเบิกเงินได ตามระเบียบฯ (ตั้งจ ายจากเงินรายได ) ( 2.4 ) ค าชดใช ค าเสียหายหรือค าสินไหมทดแทน จำนวน 5,000 บาท เพื่อจ ายเป นค าชดใช ค าเสียหายหรือค าสินไหมทดแทน กรณีเจ าหน าที่กองยุทธศาสตร และงบประมาณ กระทำ ความผิด ตามประมวลกฎหมายแพ งและพาณิชย และ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ าหน าที่ พ.ศ. 2539 (ตั้งจ ายจากเงินรายได ) ค าวัสดุ รวม 100,000 บาท (1) ประเภทวัสดุสำนักงาน จำนวน 100,000 บาท เพื่อจ ายเป นค าวัสดุสำนักงานสำหรับใช ในการปฏิบัติงานของกองยุทธศาสตร และงบประมาณ งานเอกสาร แผนพัฒนา งบประมาณ รายงานผลต างๆ เช น สมุด ปากกา กระดาษ หมึก/กระดาษไขสำหรับเครื่องดิจิตอลและ เครื่องถ ายเอกสาร สิ่งพิมพ ที่ได จากการซื้อหรือจ างพิมพ ค าวารสาร หนังสือพิมพ หนังสือวิชาการ แผ นป ายต างๆ เป นต น (ตั้งจ ายจากเงินรายได )

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ0NjMy