เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ ายงบประมาณรายจ ายทั่วไป ประจำป งบประมาณ พ . ศ . 2566 เทศบาลนครปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กองยุทธศาสตร และงบประมาณ แผนงานการเกษตร ประมาณการรายจ ายรวม 100,000 บาท งานสิ่งแวดล อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 100,000 บาท งบดำเนินงาน รวม 100,000 บาท ค าใช สอย รวม 100,000 บาท (1) ประเภทรายจ ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม เข าลักษณะรายจ ายงบรายจ ายอื่นๆ จำนวน 100,000 บาท เพื่อจ ายเป นค าใช จ ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม เข าลักษณะรายจ ายงบรายจ ายอื่นๆ ได แก (1.1) ค าใช จ ายในการจัดฝ กอบรมและสัมมนา จำนวน 100,000 บาท เพื่อจ ายเป นค าใช จ ายในโครงการการจัดฝ กอบรม สัมมนา การดูงานของกองยุทธศาสตร และงบประมาณ ตาม โครงการตามแผนพัฒนาท องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570 ) และที่แก ไขตามประกาศ ลงวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 หน า 16 ลำดับที่ 46 จำนวน 1 โครงการ ได แก 1 ) โครงการอนุรักษ พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) จำนวน 100,000 บาท เพื่อจ ายเป นค าใช จ ายในการจัดฝ กอบรม สัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับโครงการอนุรักษ พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ให แก สมาชิกสภาเทศบาล ผู บริหาร ผู นำชุมชนหรือผู แทนชุมชน ผู นำศาสนา ผู นำสถานศึกษา บุคลากรเทศบาล และผู ที่เกี่ยวข อง เพื่อจ าย เป นค าสมนาคุณวิทยากร ค าพาหนะวิทยากร ค าอาหาร ค าอาหารว างและเครื่องดื่ม ค าวัสดุ เครื่องเขียนและ อุปกรณ ค าถ ายเอกสาร ค าพิมพ เอกสารและสิ่งพิมพ ค าหนังสือสำหรับผู เข ารับการฝ กอบรม ค าเช าเครื่อง คอมพิวเตอร ค าใช จ ายเกี่ยวกับการใช และตกแต งสถานที่ฝ กอบรม ค าเช าอุปกรณ ต าง ๆ ในการฝ กอบรม ค าประกาศนียบัตร ค าใช จ ายอื่น ๆ ที่จำเป นในการฝ กอบรม เป นไปตามหนังสือกรมส งเสริมการปกครองท องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว 1470 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 และหนังสือกรมส งเสริมการปกครองท องถิ่น ด วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 1425 ลงวันที่ 4 เมษายน 2562 (ตั้งจ ายจากเงินรายได )

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ0NjMy