เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

กศ. 2 หรือพนักงานส วนท องถิ่น ลูกจ างและพนักงานจ าง (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2558 และระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข อง ให แก ผู อำนวยการกองการศึกษา หัวหน าฝ าย และตำแหน งประเภทวิชาชีพเฉพาะ (ตั้งจ ายจากเงินรายได ) (4) ประเภทค าจ างลูกจ างประจำ จำนวน 3 42 , 800 บาท เพื่อจ ายเป นค าจ างประจำ ให แก ลูกจ างประจำ พร อมทั้งเงินปรับปรุงค าจ างประจำ (ตั้งจ ายจากเงินรายได ) (5) ประเภทเงินเพิ่มต าง ๆ ของลูกจ างประจำ จำนวน 6 ,9 00 บาท - เงินค าตอบแทนพิเศษของลูกจ างประจำที่ได รับค าจ างถึงขั้นสูงหรือใกล ถึงขั้นสูงของตำแหน ง เพื่อจ ายเป นเงินค าตอบแทนพิเศษของลูกจ างประจำ ที่ได รับการประเมินให เลื่อนขั้นค าจ างเกินกว าขั้นที่ เหลืออยู โดยนำผลการเลื่อนขั้นส วนที่เหลือจากการเลื่อนขั้นปกติมารับเป นค าตอบแทนพิเศษในอัตราร อยละ ตามสิทธิ ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส วนท องถิ่น พ.ศ.2542 ตามแผนอัตรากำลัง 3 ป เทศบาลนครปากเกร็ด และประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส วนท องถิ่น เรื่อง การ กำหนดรายการค าใช จ ายเงินเดือน ประโยชน ตอบแทนอื่น และค าจ าง ของข าราชการ หรือพนักงานส วนท องถิ่น ลูกจ างและพนักงานจ าง (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2558 และระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข อง - เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ างประจำ เพื่อจ ายเป นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ างประจำ ที่บรรจุหรือแต งตั้งให ดำรงตำแหน งที่กำหนด คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน งนั้น ต องใช คุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปหรือระดับต่ำกว าระดับ ปริญญาตรี ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคลส วนท องถิ่น พ.ศ.2542 ตามแผนอัตรากำลัง 3 ป เทศบาลนครปากเกร็ด และประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส วนท องถิ่น เรื่อง การ กำหนดรายการค าใช จ ายเงินเดือน ประโยชน ตอบแทนอื่น และค าจ าง ของข าราชการ หรือพนักงานส วนท องถิ่น ลูกจ างและพนักงานจ าง (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2558 และระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข อง (ตั้งจ ายจากเงินรายได ) (6) ประเภทค าตอบแทนพนักงานจ าง จำนวน 3, 600 , 700 บาท เพื่อจ ายเป นค าตอบแทนพนักงานจ าง และเงินปรับปรุงค าตอบแทนพนักงานจ าง สำหรับพนักงานจ างทั่วไป พนักงานจ างตามภารกิจ และพนักงานจ างผู เชี่ยวชาญพิเศษ (ตั้งจ ายจากเงินรายได ) (7) ประเภทเงินเพิ่มต าง ๆ ของพนักงานจ าง จำนวน 89 , 500 บาท เพื่อจ ายเป นเงินเพิ่มต าง ๆ สำหรับพนักงานจ าง ดังนี้ - เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ าง เพื่อจ ายเป นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ างตามภารกิจและพนักงานจ างทั่วไป ที่บรรจุหรือ แต งตั้งให ดำรงตำแหน งกำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน งนั้น ต องใช คุณวุฒิการศึกษาระดับต่ำกว าระดับ

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ0NjMy