เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

กศ. 10 มัสยิดประเสริฐอิสลาม - โครงการฝ กสอนวิชาการศาสนาอิสลามภาคบังคับ (ฟ รดูอีน) จำนวน 162,000 บาท (ตั้งจ ายจากเงินรายได ) ( 3 .2) โครงการส งเสริมและสนับสนุนงบประมาณการพัฒนาศาสนสถาน [ แผนพัฒนาท องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) หน าที่ 8 ลำดับที่ 2 ] จำนวน 3, 870 , 000 บาท เพื่อจ ายเป นเงินอุดหนุนให แก ศาสนสถานในเขตเทศบาล เพื่อเป นค าดำเนินงานด านการพัฒนาศาสนสถาน จำนวน 1 โครงการ ดังนี้ วัดเรืองเวชมงคล - โครงการปรับปรุงศาลาการเปรียญ จำนวน 3 , 870 ,000 บาท ( ตั้งจ ายจากเงินรายได ) (4) เงินอุดหนุนองค กรการกุศล จำนวน 72 , 000 บาท เพื่อจ ายเป นเงินอุดหนุนให แก มูลนิธิอนุเคราะห คนพิการในพระราชูปถัมภ ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช ชนนี ในการส งเสริมภารกิจด านการศึกษาและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัด การศึกษา ให แก สถานศึกษาสังกัดหน วยงานอื่นในเขตเทศบาลที่เสนอโครงการขอรับเงินอุดหนุน และผ านการ พิจารณาอนุมัติของผู บริหารเทศบาล/มติที่ประชุมคณะทำงานฯ เพื่อพิจารณาโครงการที่เสนอขอรับเงินอุดหนุน จากเทศบาลนครปากเกร็ด ตามแผนพัฒนาท องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) และแก ไขตามประกาศ ลงวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ดังนี้ ( 4 .1) โครงการสนับสนุนงบประมาณการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดหน วยงาน อื่นในเขตเทศบาล จำนวน 72 , 000 บาท (หน า 2 ลำดับที่ 4 ) เพื่อจ ายเป นเงินอุดหนุนให แก มูลนิธิอนุเคราะห คนพิการในพระราชูปถัมภ ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช ชนนี ในการส งเสริมภารกิจด านการศึกษาและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัด การศึกษา จำนวน 1 โครงการ ดังนี้ โรงเรียนศรีสังวาลย - โครงการเป ดบ านศรีสังวาลย จำนวน 7 2,000 บาท ( ตั้งจ ายจากเงินรายได )

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ0NjMy