เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ ายงบประมาณรายจ ายทั่วไป ประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2566 เทศบาลนครปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กองการศึกษา แผนงานการศึกษา งานระดับก อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 181, 503 ,7 00 บาท งบบุคลากร รวม 6 8, 761 ,9 00 บาท เงินเดือน (ฝ ายประจำ) รวม 6 8, 761 ,9 00 บาท (1) ประเภทเงินเดือนข าราชการ หรือพนักงานส วนท องถิ่น จำนวน 42 ,11 6 ,8 00 บาท เพื่อจ ายเป นเงินเดือนให แก พนักงานครูเทศบาล ครูผู ดูแลเด็ก ข าราชการ หรือพนักงานส วนท องถิ่น พร อมทั้ง เงินปรับปรุงเงินเดือน (ตั้งจ ายจากเงินรายได เป นเงิน 2,363,500 บาท ) (ตั้งจ ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป นเงิน 39,753,300 บาท ) (2) ประเภทเงินเพิ่มต าง ๆ ของข าราชการ หรือพนักงานส วนท องถิ่น จำนวน 2,866 , 500 บาท เพื่อจ ายเป นเงินค าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนในอัตราเท ากับอัตราเงินประจำตำแหน งที่ได รับ เป นไปตาม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส วนท องถิ่น พ.ศ. 2542 ตามแผนอัตรากำลัง 3 ป เทศบาลนคร ปากเกร็ด และประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส วนท องถิ่น เรื่อง การกำหนดรายการ ค าใช จ ายเงินเดือน ประโยชน ตอบแทนอื่น และค าจ าง ของข าราชการ หรือพนักงานส วนท องถิ่น ลูกจ างและ พนักงานจ าง (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 และระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข อง - เงินค าตอบแทนพิเศษของข าราชการ หรือพนักงานส วนท องถิ่น ที่ได รับเงินเดือนถึงขั้นสูงหรือ ใกล ถึงขั้นสูงของอันดับ เพื่อจ ายเป นเงินค าตอบแทนพิเศษของข าราชการ หรือพนักงานส วนท องถิ่นที่ได รับการประเมินให เลื่อนขั้น เงินเดือนเกินกว าขั้นที่เหลืออยู โดยนำผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนส วนที่เหลือจากการเลื่อนขั้นเงินเดือนปกติมารับ เป นค าตอบแทนพิเศษในอัตราร อยละตามสิทธิ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว าด วยการเบิกจ ายค าตอบแทน พิเศษของข าราชการและลูกจ างประจำผู ได รับเงินเดือนหรือค าจ างถึงขั้นสูงหรือใกล ถึงขั้นสูงของอันดับหรือ ตำแหน ง พ.ศ. 2550 และที่แก ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ0NjMy