เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

กศ.12 - เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข าราชการ หรือพนักงานส วนท องถิ่น เพื่อจ ายเป นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข าราชการ หรือพนักงานส วนท องถิ่น ที่บรรจุหรือแต งตั้งให ดำรง ตำแหน งที่กำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน ง สำหรับผู สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปหรือระดับ ต่ำกว าระดับปริญญาตรี ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท.และ ก.อบต. ที่ มท 0809 . 3/ ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 - เงินเพิ่มตามคุณวุฒิสำหรับพนักงานครูเทศบาล เพื่อจ ายเป นเงินเพิ่มตามคุณวุฒิสำหรับพนักงานครูเทศบาลที่ได รับจำแนกตามช วงเงินเดือนและคุณวุฒิ การศึกษา ที่เป นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน ง ตามประกาศกฎ ก.ค.ศ. ว าด วยการให ข าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษาได รับเงินเดือนสูงกว าหรือต่ำกว าขั้นต่ำหรือสูงกว าขั้นสูงของอันดับ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 และตามหนังสือที่ นบ 0023.2/6327 ลงวันที่ 25 เมษายน 2556 (ตั้งจ ายจากเงินรายได เป นเงิน 545,700 บาท ) (ตั้งจ ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป นเงิน 2,320,800 บาท ) (3) ประเภทเงินวิทยฐานะ จำนวน 4,798, 500 บาท เพื่อจ ายเป นเงินวิทยฐานะสำหรับพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท องถิ่น และครูผู ดูแลเด็กศูนย พัฒนา เด็กเล็ก ที่ดำรงตำแหน งที่มีวิทยฐานะ ตามพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน ง ข าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ด วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 59 ลงวันที่ 1 เมษายน 2548 (ตั้งจ ายจากเงินรายได เป นเงิน 545,700 บาท ) (ตั้งจ ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป นเงิน 4,252,800 บาท ) (4) ประเภทค าจ างลูกจ างประจำ จำนวน 266 ,8 00 บาท เพื่อจ ายเป นค าจ างประจำ ให แก ลูกจ างประจำ พร อมทั้งเงินปรับปรุงค าจ างประจำ (ตั้งจ ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (5) ประเภทค าตอบแทนพนักงานจ าง จำนวน 17, 647 ,1 00 บาท เพื่อจ ายเป นค าตอบแทนพนักงานจ าง พนักงานจ างศูนย พัฒนาเด็กเล็กและเงินปรับปรุงค าตอบแทนพนักงานจ าง สำหรับพนักงานจ างทั่วไป พนักงานจ างตามภารกิจ (ตั้งจ ายจากเงินรายได เป นเงิน 1 2,906,2 00 บาท) (ตั้งจ ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป นเงิน 4,740,9 00 บาท) (6) ประเภทเงินเพิ่มต าง ๆ ของพนักงานจ าง จำนวน 1 ,066 , 200 บาท เพื่อจ ายเป นเงินเพิ่มต าง ๆ สำหรับพนักงานจ าง พนักงานจ างศูนย พัฒนาเด็กเล็ก ดังนี้

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ0NjMy