เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

กศ. 22 (2.6) ค าชดใช ค าเสียหาย หรือค าสินไหมทดแทน จำนวน 5,000 บาท เพื่อจ ายเป นค าชดใช ค าเสียหายหรือค าสินไหมทดแทน กรณีเจ าหน าที่ของศูนย พัฒนาเด็กเล็กและสถานศึกษา ในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด กระทำความผิดตามประมวลกฎหมายแพ งและพาณิชย และ พ.ร.บ.ความรับผิด ทางละเมิดของเจ าหน าที่ พ.ศ. 2539 ( ตั้งจ ายจากเงินรายได ) (2. 7 ) รายจ ายเกี่ยวกับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและการให ความช วยเหลือนักเรียน จำนวน 1, 500,000 บาท เพื่อจ ายเป นค าสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา ซึ่งเป นผู ยากจน หรือผู ด อยโอกาสในเขตเทศบาล ได มีโอกาสทางการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น เพื่อช วยเหลือค าใช จ ายที่จำเป นในการศึกษาของนักเรียน ซึ่งเป น ผู ยากจนหรือผู ด อยโอกาสในเขตเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว าด วยรายจ ายเกี่ยวกับทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาและการให ความช วยเหลือนักเรียนขององค กรปกครองส วนท องถิ่น พ.ศ.2561 ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ 2562 ( ตั้งจ ายจากเงินรายได ) (3) ประเภทค าบำรุงรักษาและซ อมแซม จำนวน 100 , 000 บาท เพื่อจ ายเป นค าใช จ ายในการบำรุงรักษาและซ อมแซมทรัพย สินเพื่อให สามารถใช งานได ตามปกติ ดังนี้ - ค าบำรุ งรั กษาและซ อมแซมครุ ภัณฑ เช น โทรทั ศน ตู  เย็ น เครื่ องปรั บอากาศ ล างเครื่องปรับอากาศ เครื่องถ ายเอกสาร รถจักรยานยนต รถยนต ตู รถยนต กระบะ เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องพิมพ คอมพิวเตอร เครื่องพิมพ ดีด เครื่องพิมพ ดีดไฟฟ า เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องพิมพ คอมพิวเตอร เครื่องสูบน้ำอัตโนมัติ เครื่องทำน้ำเย็น ตู แช อาหาร เครื่องตัดหญ า เครื่องตัดแต งพุ มไม เครื่องเลื่อยจิ๊กซอ ป มลม แบบสายพาน ลิฟต โดยสาร เป นต น - ค าบำรุงรักษาและซ อมแซมทรัพย สินอื่น เช น วัสดุต าง ๆ เป นต น (ตั้งจ ายจากเงินรายได ) ค าวัสดุ รวม 25 , 588 ,4 00 บาท (1) ประเภทวัสดุสำนักงาน จำนวน 50,000 บาท เพื่อจ ายเป นค าวัสดุสำนักงานของโรงเรียนในสังกัดและศูนย พัฒนาเด็กเล็ก เช น หมึกเครื่องถ ายเอกสาร ค าถ ายเอกสาร กระดาษคาร บอน กระดาษไข สติ๊กเกอร วัสดุในการผลิตสื่อการเรียนการสอน สิ่งพิมพ ที่ได จาก การซื้อหรือจ างพิมพ วารสาร หนังสือพิมพ หนังสือวิชาการ สมุดรายงานประจำตัวเด็กปฐมวัย บัตรบันทึก การตรวจสุขภาพนักเรียน สมุดบันทึกพัฒนาการเด็กปฐมวัย บัญชีเรียกชื่อนักเรียนระดับปฐมวัย เป นต น (ตั้งจ ายจากเงินรายได )

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ0NjMy