เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

กศ. 23 (2) ประเภทวัสดุไฟฟ าและวิทยุ จำนวน 5,000 บาท เพื่อจ ายเป นค าวัสดุไฟฟ าและวิทยุของศูนย พัฒนาเด็กเล็กและสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด เช น หลอดไฟ สายไฟ ตลับแยกสายทองแดง เสาทองแดง หัวล อฟ า เมนเบเกอร ป องกันไฟรั่ว/ดูด สายลำโพง ไมโครโฟน สายไมโครโฟน เป นต น (ตั้งจ ายจากเงินรายได ) (3) ประเภทวัสดุงานบ านงานครัว จำนวน 2 4,918,4 00 บาท เพื่อจ ายเป นค าวัสดุงานบ านงานครัวของศูนย พัฒนาเด็กเล็กและสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด เช น ถ วย จาน ชาม ถาดหลุม น้ำยาล างจาน น้ำยาทำความสะอาดพื้น น้ำยาฆ าเชื้อโรค ผงซักฟอก แปรงสีฟ น ยาสี ฟ น สบู ยาสระผมเด็ก แป ง ผ าถูพื้น ไม ถูพื้น ไม กวาดอ อน ไม กวาดหยากไย ผ าปูโต ะ ชั้นวางรองเท า กระดาษ ชำระ แก วน้ำ เหยือกน้ำ จานรองแก ว ช อนส อม คูลเลอร น้ำ ไส กรองระบบน้ำดื่ม ถังแก ส เป นต น เพื่อจ ายเป น ค าใช จ ายโครงการสนับสนุนค าใช จ ายการบริหารสถานศึกษา และโครงการอาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย พัฒนาเด็กเล็ก สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด และโรงเรียนในสังกัดหน วยงานอื่นในเขตเทศบาล ตามแผนพัฒนาท องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ดังนี้ ( 1 ) โครงการสนับสนุนค าใช จ ายการบริหารสถานศึกษา (หน า 1 58 ลำดับที่ 2.2) เพื่อจ ายเป นค าอาหารกลางวันสำหรับศูนย พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล จำนวน 10 แห ง เพื่อจ ายเป นค าอาหารกลางวันของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล จำนวน 3 แห ง ดังนี้ - โรงเรียนวัดบ อ (นันทวิทยา) นครปากเกร็ด ๑ - โรงเรียนผาสุกมณีจักรมิตรภาพที่ ๑๑๖ นครปากเกร็ด ๒ - โรงเรียนวัดกู (นันทาภิวัฒน วิทยา) นครปากเกร็ด ๓ (2) โครงการอาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย พัฒนาเด็กเล็ก สถานศึกษาในสังกัดเทศบาล นครปากเกร็ด และโรงเรียนในสังกัดหน วยงานอื่นในเขตเทศบาล (หน า 1 5 7 ลำดับที่ 2. 1 ) เพื่อจ ายเป นค าอาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย พัฒนาเด็กเล็ก สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด และโรงเรียนในสังกัดหน วยงานอื่นในเขตเทศบาล ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด วนมาก ที่ มท 0808 . 2/ ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 และหนังสือด วนที่สุด ที่ มท 0816.2 / ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 และตามแผนพัฒนาท องถิ่น ( พ.ศ. 2566 – 2570) จำนวน 2 โครงการ ดังนี้ 1) โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ให แก ศูนย พัฒนาเด็กเล็ก (หน า 1 57 ลำดับที่ 2 .1 ) 2) โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ให แก โรงเรียน (หน า 1 65 ลำดับที่ 2 . 8) (ตั้งจ ายจากเงินรายได เป นเงิน 1, 346,500 บาท ) (ตั้งจ ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป นเงิน 23, 571 ,900 บาท)

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ0NjMy