เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

กศ. 24 ( 4 ) ประเภทวัสดุก อสร าง จำนวน 50,000 บาท เพื่อจ ายเป นค าวัสดุก อสร างของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลและศูนย พัฒนาเด็กเล็ก เช น ไม ปูนซีเมนต หินทราย ตะปู ท อพีวีซี สกรู สังกะสี สุขภัณฑ สายฉีดชำระ ก อกน้ำ เป นต น (ตั้งจ ายจากเงินรายได ) (5) ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส ง จำนวน 70,000 บาท เพื่ อจ ายเป นค าวัสดุยานพาหนะและขนส ง สำหรับรถจักรยานยนต รถยนต กระบะ และรถยนต ตู  ของ สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด เช น แบตเตอรี่ น้ำมันเบรก หัวเทียน ยางนอก ยางใน เป นต น (ตั้งจ ายจากเงินรายได ) (6) ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล อลื่น จำนวน 100,000 บาท เพื่อจ ายเป นค าวัสดุเชื้อเพลิงและหล อลื่น สำหรับรถจักรยานยนต รถยนต กระบะ และรถยนต ตู ของสถานศึกษา ในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด เช น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง น้ำมันจารบี เป นต น (ตั้งจ ายจากเงินรายได ) ( 7 ) ประเภทวัสดุการเกษตร จำนวน 10,000 บาท เพื่อจ ายเป นค าวัสดุการเกษตรของศูนย พัฒนาเด็กเล็กและสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด เช น จอบ เสียม กรรไกรตัดกิ่งไม มีดถางหญ า แกลบ สารเคมีป องกันและกำจัดศัตรูพืช ฯลฯ สำหรับดูแลรักษาพืชไร พืชสวน ฯลฯ (ตั้งจ ายจากเงินรายได ) ( 8 ) ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร จำนวน 10,000 บาท เพื่อจ ายเป นค าวัสดุโฆษณาและเผยแพร สำหรับศูนย พัฒนาเด็กเล็กและสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนคร ปากเกร็ด เช น ผ า/แผ นป ายสำหรับการประชาสัมพันธ ค าสื่อประชาสัมพันธ เอกสารเผยแพร ข อมูลข าวสาร ด านการศึกษา แถบบันทึกเสียงหรือภาพที่ได จากการล าง/อัด/ขยาย เป นต น (ตั้งจ ายจากเงินรายได ) ( 9 ) ประเภทวัสดุเครื่องแต งกาย จำนวน 10,000 บาท เพื่อจ ายเป นเป นค าวัสดุเครื่องแต งกายที่จำเป นใช ในการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมต าง ๆ ของโรงเรียน ในสังกัดเทศบาลและศูนย พัฒนาเด็กเล็ก เช น ชุดนาฏศิลป ชุดการแสดง อุปกรณ ประกอบชุดการแสดง เป นต น (ตั้งจ ายจากเงินรายได ) ( 1 0) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร จำนวน 350,000 บาท เพื่อจ ายเป นค าวัสดุคอมพิวเตอร สำหรับศูนย พัฒนาเด็กเล็ก สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด เช น ตลับผงหมึก/กระดาษต อเนื่องสำหรับเครื่องพิมพ คอมพิวเตอร เมนบอร ด เมาส เครื่องเก็บบันทึกข อมูลจาก คอมพิวเตอร เครื่องอ านและบันทึกข อมูลซีดี โปรแกรมคอมพิวเตอร ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับ เครื่องคอมพิวเตอร และเครื่องคอมพิวเตอร โน ตบุ ก แบบสิทธิการใช งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน ( OEM)

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ0NjMy