เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ ายงบประมาณรายจ ายทั่วไป ประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2566 เทศบาลนครปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กองการศึกษา แผนงานการศึกษา งานศึกษาไม กำหนดระดับ รวม 1, 2 80,000 บาท งบดำเนินงาน รวม 1, 2 80,000 บาท ค าใช สอย รวม 1, 2 80,000 บาท (1 ) ประเภทรายจ ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม เข าลักษณะรายจ ายงบรายจ ายอื่น ๆ จำนวน 1, 2 80,000 บาท เพื่อจ ายเป นค าใช จ ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม เข าลักษณะรายจ ายงบรายจ ายอื่น ๆ ของ กองการศึกษา ศูนย พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนในสังกัดเทศบาล แยกเป น (1 .1) ค าใช จ ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวด การแข งขัน จำนวน 1, 25 0,000 บาท เพื่อจ ายเป นค าใช จ ายโครงการจัดงานต าง ๆ ในการจัดงาน จัดนิทรรศการ กิจกรรม ประกวด การแข งขัน การประชุม สัมมนา ฝ กอบรม ดูงาน เป นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว าด วยการเบิกจ ายค าใช จ ายในการ จัดงาน การจัดการแข งขันกีฬาและการส งนักกีฬาเข าร วมการแข งขันกีฬาขององค กรปกครองส วนท องถิ่น พ.ศ. 2559 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว าด วยค าใช จ ายในการฝ กอบรมและการเข ารับการฝ กอบรมของ เจ าหน าที่ท องถิ่น พ.ศ. 2557 ตามแผนพัฒนาท องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570 ) จำนวน 4 โครงการ ดังนี้ 1) โครงการส งเสริมอนุรักษ วัฒนธรรมไทย (หน า 1 85 ลำดับที่ 8 . 4) จำนวน 150 ,000 บาท เพื่อจ ายเป นค าใช จ ายในการจัดกิจกรรมการประกวดมารยาทไทย/คัดลายมือ/วาดภาพระบายสี/แต งกลอนสด เพื่อส งเสริมอนุรักษ วัฒนธรรมไทย ให แก นักเรียนในเขตเทศบาล เพื่อจ ายเป นค าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค าอาหารและเครื่องดื่ม ค าอาหารว างและเครื่องดื่ม ค าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ ค าใช จ ายเกี่ยวกับการใช และการตกแต งสถานที่ ค าถ วยรางวัล/ โล รางวัล/เงินรางวัล ค าประกาศนียบัตร และค าใช จ ายอื่น ๆ ที่จำเป น (ตั้งจ ายจากเงินรายได )

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ0NjMy