เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

กศ.36 ( 1 .2) ค าใช จ ายในการฝ กอบรมและสัมมนา จำนวน 3 0,000 บาท เพื่อจ ายเป นค าใช จ ายโครงการฝ กอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน เป นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว าด วย ค าใช จ ายในการฝ กอบรมและการเข ารับการฝ กอบรมของเจ าหน าที่ท องถิ่น พ.ศ.2557 ตามแผนพัฒนาท องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570 ) จำนวน 1 โครงการ ดังนี้ 1 ) โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพและติดตามตรวจสอบคุณภาพทางการศึกษา (หน า 171 ลำดับที่ 2.13 ) จำนวน 30 ,000 บาท เพื่อจ ายเป นค าใช จ ายในการอบรม การประชุม การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ บุคลากรทางการศึกษาและผู ที่เกี่ยวข อง ในการจัดทำระบบประกันคุณภาพการศึกษา ติดตาม และประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาในสังกัด เพื่อจ ายเป นค าสมมนาคุณวิทยากร ค าอาหาร อาหารว างและเครื่องดื่ม ค าวัสดุเครื่องเขียนอุปกรณ ค าเอกสาร ค าพิมพ เอกสารและสิ่งพิมพ ค าจัดทำรูปเล มเอกสาร ค าใช จ ายอื่น ๆ ที่จำเป น (ตั้งจ ายจากเงินรายได )

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ0NjMy