เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ ายงบประมาณรายจ ายทั่วไป ประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2566 เทศบาลนครปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กองการศึกษา แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ประมาณการรายจ ายรวม 10, 954 , 5 00 บาท งานกีฬาและนันทนาการ รวม 1, 53 7,000 บาท งบดำเนินงาน รวม 1, 367 ,000 บาท ค าใช สอย รวม 1, 330 ,000 บาท (1 ) ประเภทรายจ ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม เข าลักษณะรายจ ายงบรายจ ายอื่น ๆ จำนวน 1, 33 0,000 บาท เพื่อจ ายเป นค าใช จ ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม เข าลักษณะรายจ ายงบรายจ ายอื่น ๆ ของ กองการศึกษา แยกเป น (1 . 1 ) ค าใช จ ายในการแข งขันกีฬานักเรียน เยาวชน และประชาชน จำนวน 1, 330 ,000 บาท เพื่อจ ายเป นค าใช จ ายโครงการจัดการแข งขันกีฬา นักเรียน เยาวชนและประชาชน ตามโครงการ ตามแผนพัฒนา ท องถิ่น (พ.ศ.2566 - 25 70 ) จำนวน 4 โครงการ ดังนี้ 1) โครงการกีฬามวลชนสัมพันธ (หน า 3 18 ลำดับที่ 1 . 1) จำนวน 80,000 บาท เพื่อจ ายเป นค าใช จ ายในการเข าร วมแข งขันกีฬาประเภทต าง ๆ กับจังหวัดนนทบุรีและหน วยงานอื่น เพื่อส งเสริมให ผู บริหาร บุคลากรเทศบาล และประชาชนได แสดงถึงพลังความเข มแข็งของชุมชนสร าง ความสัมพันธ ที่ดีระหว างหน วยงานและชุมชน เพื่อจ ายเป น ค าอาหารว างและเครื่องดื่ม ค าอาหารและเครื่องดื่ม ค าน้ำดื่ม/น้ำแข็ง ค าใช จ ายในการเดินทางไปราชการ ค าใช จ ายในการฝ กซ อมกีฬา(เบี้ยเลี้ยง) ค าตอบแทน ผู ควบคุมหรือผู ฝ กสอน ค ายานพาหนะ ค าอุปกรณ การแข งขัน ค าชุดวอร ม รองเท า ถุงเท า ค าชุดกีฬา และ ค าใช จ ายอื่น ๆ ที่จำเป น (ตั้งจ ายจากเงินรายได )

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ0NjMy