เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

กศ. 38 2 ) โครงการกีฬาอนุบาล 3 ขวบ (หน า 281 ลำดับที่ 1 . 1) จำนวน 200 ,000 บาท เพื่อจ ายเป นค าใช จ ายในการจัดการแข งขันกีฬาอนุบาล กิจกรรมนันทนาการ และการประกวดขวัญใจอนุบาล 3 ขวบ ของศูนย พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล เพื่อส งเสริมให เด็กมีทัศนคติที่ดีต อการกีฬา เห็นความสำคัญ ของการออกกำลังกาย และได ทำกิจกรรมร วมกัน ให แก เด็กเล็ก ครู ผู ปกครอง เพื่อจ ายเป นค าตอบแทน กรรมการตัดสิน ค าถ วยรางวัล/เหรียญรางวัล/ของรางวัล ค าอาหารว างและเครื่องดื่ม ค าอาหารและเครื่องดื่ม ค าน้ำดื่ม/น้ำแข็ง ค าจ างเหมาจัดตกแต งสถานที่ ค าเช าเครื่องเสียง ค ายานพาหนะ ค าวัสดุอุปกรณ การแข งขัน และค าใช จ ายอื่น ๆ ที่จำเป น (ตั้งจ ายจากเงินรายได ) 3 ) โครงการจัดแข งขันกีฬา (หน า 282 ลำดับที่ 1 .2 ) จำนวน 250 ,000 บาท เพื่อจ ายเป นค าใช จ ายในการจัดการแข งขันกีฬาสากลและกีฬาพื้นบ าน เพื่อส งเสริมทักษะการกีฬา และปลูกฝ ง ระเบียบวินัยและน้ำใจนักกีฬา ให แก เด็ก เยาวชนจากสถานศึกษาในเขตเทศบาล เพื่อจ ายเป นค าตอบแทน กรรมการตัดสิน ค าถ วยรางวัล/เหรียญรางวัล/ของรางวัล/เกียรติบัตร/เงินรางวัล ค าอาหารว างและเครื่องดื่ม ค าน้ำดื่ม น้ำแข็ง ค าจ างเหมาจัดเตรียมสนามแข งขัน ค าจ างจัดทำป าย ค าเช าเครื่องเสียง ค าชุดกีฬา ค าอุปกรณ การแข งขัน และค าใช จ ายอื่น ๆ ที่จำเป น (ตั้งจ ายจากเงินรายได ) 4 ) โครงการเข าร วมแข งขันกีฬากับหน วยงานอื่น ๆ (หน า 3 19 ลำดับที่ 1 .2 ) จำนวน 800,000 บาท เพื่อจ ายเป นค าใช จ ายในการจัดส งทีมนักกีฬาเข าร วมการแข งขันกีฬาสากล และกีฬาพื้นบ านกับส วนราชการ หน วยงาน และรัฐวิสาหกิจอื่นๆ เพื่อสร างความสัมพันธ ความรัก ความสามัคคีที่ดีระหว างหน วยงาน ให กับ พนักงานเทศบาลและประชาชน เพื่อจ ายเป นค าอาหารและเครื่องดื่ม ค าน้ำดื่ม/น้ำแข็ง ค าใช จ ายในการ เดินทางไปราชการ ค าเช าที่พัก ค าใช จ ายในการฝ กซ อมกีฬา(เบี้ยเลี้ยง) ค าตอบแทนผู ควบคุมหรือผู ฝ กสอน ค ายานพาหนะ ค าวัสดุอุปกรณ การแข งขัน ค าชุดวอร ม รองเท า ถุงเท า ค าชุดกีฬา และค าใช จ ายอื่น ๆ ที่จำเป น (ตั้งจ ายจากเงินรายได ) ค าวัสดุ รวม 32 ,000 บาท (1 ) ประเภทวัสดุไฟฟ าและวิทยุ จำนวน 5 ,000 บาท เพื่อจ ายเป นค าวัสดุไฟฟ าและวิทยุ สำหรับสนามกีฬาในความรับผิดชอบของกองการศึกษา เช น เบรคเกอร สายไฟฟ า หลอดไฟฟ า ปลั๊กไฟฟ า สวิตช ไฟฟ า ปลั๊กพ วงไฟฟ า เป นต น (ตั้งจ ายจากเงินรายได )

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ0NjMy