เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

สารบัญ หน า ส วนที่ 1 คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ าย 1 - 4 ส วนที่ 2 เทศบัญญัติ  บันทึกหลักการและเหตุผล 5  รายจ ายตามงานและงบรายจ าย 6 – 18  เทศบัญญัติ 19 - 20  รายงานประมาณการรายรับ 20 - 31  รายงานประมาณการรายจ าย 32 - 139 รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ าย  หน วยตรวจสอบภายใน นตภ. 1 – นตภ. 6  สำนักปลัดเทศบาล สป. 1 – สป. 36  กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน ทบ.1 – ทบ. 12  กองยุทธศาสตร และงบประมาณ ยง. 1 – ยง. 19  สำนักคลัง สค. 1 – สค. 8  กองการศึกษา กศ. 1 – กศ. 44  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล อม สส. 1 – สส. 46  กองสวัสดิการสังคม สก. 1 – สก. 29  สำนักช าง สช. 1 – สช. 54  กองการเจ าหน าที่ กจ.1 – กจ.7 ส วนที่ 3 งบประมาณรายจ ายเฉพาะการ กิจการสถานธนานุบาล 3.1 – 3.1 4

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ0NjMy