เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล อม  แผนงานสาธารณสุข - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข - งานโรงพยาบาล - งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น - งานศูนย บริการสาธารณสุข  แผนงานเคหะและชุมชน - งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  แผนงานสร างความเข มแข็งของชุมชน - งานส งเสริมและสนับสนุนความเข มแข็งชุมชน  แผนงานการเกษตร - งานสิ่งแวดล อมและทรัพยากรธรรมชาติ

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ0NjMy